Ukugana Kwesithembu

Umuntu wesilisa ngasosonke isikhathi uyinhloko lokho ubekusebenzela ngokuthi athi ekhula asebenze kanzima asheshe abe nonkosikazi nomuzi nengane. Ubuhlonishwake endaweni ubungavunyelwa ukuthi uphawule mekunemihlangano ngoba awunaye unkosikazi, futhiubungavunyelwa ukuqobela abanumzane inyama. Ngokuthi babefuye kakhulu babengenandaba ukuthi balobole kangaki yingakho babeba nesithembu bekwazi futhi ukubondla mase bebazekile labobafazi. Ukuba nesithembu bebekuthanda ngoba bebeba nengane eziningi, kakhulu ezabafana … Read more