Ugogo Wezinganekwane

Le ndaba ishicilelwe nguMike Msani.   Behleli bezungeze umlilo, bexoxa behleka belalele isalukazi saleli khaya lwakaMsani. Okuhlekisayo indlela abakhule ngayo labantu ababiza ngensimbi yesikole ukuthi basondele eduze komlilo ukuze bazizwele mathupha inganekwane kagogo. Phela uGogo wayenguthisha esikoleni samabanga aphezulu lapha endaweni yaseMthwalume, futhi nendlela ayezithanda ngayo izinganekwane wawungafunga ukuthi wayesemukhakheni okungesiwona hleze kwakumele adlale imidlalo … Read more

Uheshe nesikhukhukazi

Kwesukasusela! Cosi! Isikhukhukazi saboleka inaliti yokuthunga kuheshe ngoba sifuna ukuthungela amachwane aso izingubo. Nangempela uheshe lasiboleka. Usikhukhukazi wayisebenzisa inaliti kodwa wangayibeka kahle, wangabe esazi ukuthi uyibekephi. Wafika uheshe esezoyifuna. “O..hhe..”, sesikhohliwe isikhukhukazi ukuthi siyibekephi sathi, “Hamba uyekhaya makhelwane, ngizoyibheka ngikulethele.” Wahamba, waphinda wabuya ngelinye ilanga, lutho akayitholi inaliti yakhe kusikhukhukazi. Wadinwa uheshe wathi, “Wena usungenza … Read more