Impi

The Zulu amabutho (warriors)

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho Imvamisa ayikho indaba exoxeka kalula njengeyempi. Labo abasuke bebone ingxabano noma impi ngamehlo enyama bajwayele ukushiswa ilukuluku lokushicelela udaba kulabo abaphuthiweyo ulona. Imvamisa uma kuxoxwa ngempi maningi amagama agcina esefakwa abantu. Namhlanje sifaka amatemu ajwayele ukushiwo abantu uma bexoxa ngempi mase siyawachaza. Ngokuthola ulwazi emibhalweni kaMnu. Mpiyezintombi Mzimela, siyakwazi ukuwachaza … Read more