Imithente

Noma ngabe ubani okhuluma ngeqhaza nendima edlalwe abesimame emculweni wesintu ikakhulukazi kaMaskandi ngeke angalibaluli igama leqembu iMithente ehlaba isamila. Phela ngelinye lamaqembu amadala kulendima yomculo kanti futhi ngamanye amaqembu angamavulandlela kubantu besimame abafisa ukuba yingxenye yalomculo. Igama elithi uMthente lisho utshani obumila ehlane obuhlaba busebuncane obungakwazi ukudliwa amazinyane nezimbuzi ngenxa yokuhlaba kwayo. Kanti ke lokhu … Read more