Izinhlobo Zotshani

Utshani nokusebenza kwabo Ikhwani – likhula libelide limila emaxhaphozini, kwenziwa ngalo amacansi Insinde – Buvamise ukukhula bungabi bude kakhulu bunesiqu esizacile. Buvamise ukumila emahlanzeni nasezinkangala buthandwa yizinkomo ngoba ziyakhuluphala mazidla lobutshani Inqoqondwane – Bumila emaxhaphozini bona buqinile abukheki kalula kwelukwa ngabo isibopho. Lesibopho sisiza ukubopha umyaba bekuyiwa kotheza noma isibopho bekufulelwa indlu katshani Uhashu – Utshani obude buyingozi buyasikana … Read more