Izisho Ngolimi LwesiZulu

Izisho zifana nobuciko ekukhulumeni ulimilwesiZulu. Injongo yabo lobubuciko ukunandisa nokunonga nokunothisa ulwimi lwesiZulu. Isisho into enomqondo ojulile nedinga ukuhlaziywa uma isishiwo ngenxa yokukekela kwayo. Sisithola sigigiyela, singayigaguli into njengoba injalo njengokuthi: “ukubamngwa nezibi” lokho kusho noma kuhlonishiswa ukugula kakhulu kumuntu ogulayo. Ukujula kwaso futhi sike sibe nokushuba okuthize kwezifenqo: “Ukudliwa izindunduma” lokho kushiwo kumuntu owabhungukayo … Read more