IHostela iThembalihle

Akukho soka elingenasici, noma bukhona ubuhle bezindawo zasemahostela kepha ziningi izigameko esezibikwe emahostela. Ikakhulukazi lawa akwaMashu lapha eThembalihle kanye naseMlazi ehostela elidume ngokuthi i-17. Lezi zindawo zibe nedumela kakhulu ngesikhathi sobandlululo kusalwela izwe ukuba likhululeke embusweni wamaNgisi namaBhunu ngoba phela esikhundleni sokuthi abantu bakulezi ndawo babe imbumba bahlangane bahlukaniswa amaqembu epolitiki okuyilapho okuphenduke lezi zindawo … Read more