The Story of Dreadlocks and the Hair-Jackers

They may not have originated in South Africa, but with more and more young Zulu people wearing dreadlocks the subject definitely makes for a relevant – and interesting – discussion! Most people seem to think that the hairstyle comes from Jamaica, but really it was just the fact that the Rastafarians, and Bob Marley in particular, made dreadlocks so … Read more

Ukulungiswa Kwezinwele Ngendlela Yesintu

Ukulungiswa kwezinwele noma ukucwala kwezinwele kwakubalulekile emandulo ukuthi umuntu abukeke kahle. Namanje lokhu kuyabonakala kwenzeka noma sekwashintsha kakhulu kunalokho okwakwenziwa esikhathini sakudala. Esikhathini sakudala ukulungiswa kwezinwele kwakunezigaba ngabantu. Izingane zabafana namantombazane zazinezindlela zazo ezicwalal ngazo izinwele ezehlukile kunalezo zabantu abadala asebeshadile. Nokuhlukanisa abantu emphakathini ngokwezinga abakulo empilweni kwakubonakala ngakho ukucwala noma ukulungiswa kwezinwele. Yayingekho imithi … Read more