The Kavady Festival in Durban

Contents 1 Background 2 The significance of the Kavady Festival 3 The observation of the festival 4 IsiZulu Summary 4.1 Okwenzeka ngaphambi kokuqala kwalomcimbi Background Ever year thousands of Hindus gather around temples in Durban to observe the Kavady Festival in worship of Lord Muruga, a deity in Hinduism. It is a Hindu festival and … Read more

Purtuassi in Durban

Contents 1 Background 2 The mythology for the fast 3 The fasting prayer methodology 4 Benefits from observing Purtassi. Background Every year the Tamil Indians in the Durban community observe a fast during the period from 17th September till the 17th of October, marking a month’s fast called the Purtassi fast. Purtassi is the Tamil … Read more

Maha Shivaranthri in Durban

Maha Shivaratri is a Hindu auspicious night dedicated to the creator deity referred to as Lord Shiva in Hinduism. It is celebrated and observed throughout the world annually and in Durban it is an important day for Hindus as they flock to local temples to partake in this holy night also known as the Great … Read more

Lakshmi Pooja:The Significance of Red String for Hindus

The significance of the red strings for Hindus practice is called Lakshmi Pooja. The month of August brings a very important Friday for Hindus throughout the world. On a predetermined Friday in August (determined by the moon) on the Hindu calendar, Hindus observe Lakshmi Pooja which is dedicated to the goddess Maha or Mother Lakshmi … Read more

Izinkonzo Zesikhumbuzo Zabaholi BamaNazaretha

Ibandla lamaNazaretha liyinkolo yabantu bendabuko ehlanganisa ubuKhrestu nezinkolelo zendabuko ezavela kuMphrofethi uIsaiah Shembe okunguyena umqali webandla lamaNazaretha. Mhlazane inkosi yamaNazaretha uMphrofethi uIsaiah Shembe ekhotheme kwase kuhlala inkosi iLanga, ngosuku okwakhothama ngalo uMqali wendlela lwabe seluba usuku lwesikhumbuzo okuthi njalo uma kungumhla ziyishumi nesishiyagalolunye kuZibandlela (19 December) kulindwe ebandleni, bese kuba nenkonzo yokulinda kanye nokukhumbuzana ngemisebenzi … Read more