The Handmade Trust

The HANDMADE Trust is a non-profit organisation committed to inspiring and reconnecting the public with traditional South African handcraft and crafting knowledge while recognising, empowering and celebrating the individual crafters who still practice this art form. It focuses on the promotion of South African handcraft practices and the sustainable empowerment of traditional crafters. HANDMADE manages … Read more

Izinhlobo Zotshani

Utshani nokusebenza kwabo Ikhwani – likhula libelide limila emaxhaphozini, kwenziwa ngalo amacansi Insinde – Buvamise ukukhula bungabi bude kakhulu bunesiqu esizacile. Buvamise ukumila emahlanzeni nasezinkangala buthandwa yizinkomo ngoba ziyakhuluphala mazidla lobutshani Inqoqondwane – Bumila emaxhaphozini bona buqinile abukheki kalula kwelukwa ngabo isibopho. Lesibopho sisiza ukubopha umyaba bekuyiwa kotheza noma isibopho bekufulelwa indlu katshani Uhashu – Utshani obude buyingozi buyasikana … Read more