Imisebenzi eyehlukene yobuhlalu

Ukwenza umsebenzi wezandla isikhathi esiningi isiphiwo umuntu asuke esiphiwe uMdali kodwa abanye sebayakwazi ukuya ezindaweni zokuqeqeshwa bafunde. Ukusebenza ubuhlalu ungomunye wemisebenzi yezandla. Ubuhlalu izinhhlamvana ezincane ezinembobo ephumele ngale, lezimhlamvana zinemibala enhlobonhlobo ukuzihlanganisa usebenzisa intambo kanye nenaliti, ukuba zikhiphe leyonto ewubuciko esuke icatshangwe umakhi walobobuhlalu. Ziningi izinto ezakhiwa ngobuhlalu, njengezigege, izinkehli, amadavadi, izipeletu, imifece, amabhande, othayi, … Read more