Ashwin Hirjee Trikamjee

Born 29 November 1944 in the Grey Street area, Durban. Ashwin Trikamjee grew up in Durban and has practised there since the completion of his articles in clerkship with Amin and Company. A graduate of UNISA, Mr. Trikamjee practised as a partner of Amin & Trikamjee from 1976 to 1993, when his firm merged with … Read more

U-Ashwin Hirjee Trikamjee

Wazalwa ngomhlaka 29 Novemba 1944 ku-Grey Street, eThekwini. U-Ashwin Trikamjee ukhulele eThekwini futhi usezilolonge khona selokhu kwaphothulwa ama-athikili akhe usebenza no-Amin and Company. Ophothule iziqu e-UNISA, uMnu. Trikamjee uzilolongele njengomlingani we-Amin & Trikamjee kusuka ngo-1976 kuya ku-1993, lapho inkampani yakhe ihlangana ne-Garlicke and Bousfield lapho ayi-Executive Consultant khona njengamanje. Ukuba nguMongameli wokuqala oMnyama we-Association of … Read more