Igama Lamakhosikazi Malibongwe

Sisakuyo inyanga yenkululeko eNingizimu Afrika, sikhumbula indima yabantu besifazane ukuguqulweni kweNingizimu Afrika. Indima yabantu besifazane emzabalazweni wokukhulula izwe laseNingizimu Afrika kayifanele idicilelwe phansi futhi ilitshalwe uma kulotshwa umlando. Ngenkathi amadoda eyosebenza ezimayini nasemafemini emadolobheni, abantu besifazane babeyimigogodla yemiphakathi. Yibo ababekhululisa abantwana, befundisa izingane futhi bezama nempilo ukuze isizwe sase-Afrika singanqotshwa kodwa sikhule. Indima yabo ke, … Read more