Amahostela namaGugu esintu

Ukuhamba kweminyaka kusho ushintsho izintweni ezifana nenkolo kanye namasiko ngenxa yosikompilo lwezindawo ezihlala abantu ngokwehlukana kwazo. Ukuhlala nabantu bezinhlaka nezinhlanga ezahlukene kusho ukuthi siyachathazelana ngamasiko ethu lapho sifunda khona izindlela ezahlukene zokukhonza kanye nokuphila ezithinta amasiko nomthetho esiphila ngaphansi kwawo. Indawo yasehostela ihlala abantu abavela ezindaweni zasemakhaya abazobheka amatoho futhi abathanda impilo yesintu. Emahotela bekuyindawo … Read more