I-Afrika Day

Njengabantu basezwenikazi i-Afrika sisuka kude futhi kuningi esesidlule kukho ngokuhlukana ngokwamazwe kwethu. Noma sihlukene ngokwamazwe kepha izinselelo esibhekene nazo ziyafana futhi zisikhungethe ngokufana. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi kunezinto esezigubha ngokufana kulolonke izwekazi lase Afrika. Into edume izwekazi lonke lethu ukugujwa kosuku olubizwa ngokuthi “i-Afrika Day” okungusuku lwezwekazi lonke lethu. Lolusuku kuqala belwaziwa ngokuthi i- … Read more