Sipheka isitambu

Isikhathi sikakhisimusi isikhathi sokuba ndawonye nizithokozise. Abantu abaningi basuke bevalile emsebenzini benchitha nisikhathi nemindeni kanye nabangani kuphekwa, kuphuzwe, kudliwe amakhekhe kakhisimisi (baker’s choice assorted biscuits) kubemnandi.

Kodwa ke akuwona wonke umuntu ozokwazi ukuba nomndeni wakhe ngesikhathi sikakhisimuzi. Njengoba bezobe begodukile besemakhaya abanye bevakashele izindawo zokungcebeleka. Kubalulekile ukudla kamnandi noma uhleli wedwa nje. Kulokhisimusi sizopheka isitambu kepha hayi lesi esejwayelekile esiba nobhontshisi esisakhilimu. Kafushane sizobheka ukuthi siphekwa kanjani isitambu esisakhilimu.

Izithako

  • Izikhomishi ezimbili zesitambuIhafu wenkomishi wemajarine (Stork/ Rama)
  • Ubisi oluyimpuphu (Ellis Brown)
  • Isigaqa sika-anyanisi esiqotshwe saba sincanyana
  • I-Aromat
  • Iphakethe lokhilimu womsobho lenkukhu

Washa kahle isitambu sakho uwakhiphe wonke amanzi uma uthanda ungasilalIsa emanzini ngayizolo bese sipheka ngakusasa. Sifake ebhodweni ozopheka ngalo bese ufaka amazi abilayo abe ngaphezulu kwesitambu. Usiyeke sibile kahle isikhathi esilinganiselwa ku-2½ hours, usifake amanzi kancane uma edingeka. Uma sesivuthwe kahle, ncibilikisa izipuni ezimbili zemajarini bese ufaka u-anyanisi wakho uze ube ntothombela (yavuthhwa sakuba-brown) bese uwufaka esitambini sakho. Govuza bese ufaka ubisi oluyimpuphu kanye ne aromat ize izwakale kahle. Bese ufaka i-cream chicken soup kungaba owokuzenzela noma iphakethe.

Lapho ke uzobe ushaye isinambathi uqobo. Usiphekele nomsila wenkomo (oxtail). Lesi isidlo esimnandi ngeke usinike esingaboni.

Article Overview

Christmas is the time of family gatherings, eating, drinking and being merry. Some people don’t get to spend time with loved ones but food should be good whether you are alone or with family and friends. Creamy samp and oxtail for dinner is not a bad idea. The creamy samp recipe only needs samp, coffee creamer, Aromat, onion and cream of chicken packet soup.

Leave a Reply