Sikwethulela Ulwazi Magazine: Leli Iphephabhuku lishicilelwa kane ngonyaka kubafundi besikole bamabanga aphakeme

Ulwazi Magazine luyaziqhenya ngokwethula leliphephabhuku elisha eliqondiswe entsheni ephakathi kweminyaka engama-13 kuya kwengama-19 ubudala. Leliphephabhuku ligxile kakhulu ukunikezeni umthombo wolwazi, imfundo, nokukhuthaza abafundi bebanga lemfundo ephakeme, liphinde lisebenze njengenkundla yezingxoxo ngezihloko ezisemqoka kubafundi.

ULwazi Magazine ihlanganisa izihloko ezihlukahlukene ezibalulekile okubalwa kuzo imfundo ephakeme, izemisebenzi, uzokuphila kahle emqondweni, ubuqhwaga, ezamabhizinisi, izindaba ngabafundu asebaphumelela, umculo, ezemidlalo, njalo njl. Lelibhuku liphinde libe nezingxenye eziheha umfundi ukuthi acabange ezifana nama-quizzes, puzzles, kanye nemidlalo, nomfundi uyakwazi ukuthi athumele umbhalo wakhe okufana nezincwadi, izinkondlo, umsebenzi wokuciko, kanye nezithombe ukukhuthaza ukuxhumana nomfundi.

Ezinye zezinto ezihlukile futhi ezigqamile eziyingqayizivele ze-Ulwazi Magazine ukugxila kwizindaba eziqondene nabafundi. Le-magazine iyaqonda izingqinamba nezinto abafundi abadlula kuzo ngesikhathi sokukhula kwabo,futhi ihlose ukuhlinzeka ngolwazi olubalulekile ukuze bajabulele lesisikhathi esinezingqinamba ezimpilweni zabo.

Lelibhuku lizokhiqhizwa mahhala kubafundi abangu-10 000 bezikole zamabanga aphakeme eMlazi njalo ngekota (kanye ngethemu), kanti kulindeleke ukuthi lihanjiswe ngoNdasa, Nhlangulana, Mandulo noLwezi ezikoleni.

Ukwengeza kwibhuku eliphrintiwe, Ulwazi Magazine uzophinde futhi itholakale kakhulu nakwi- inthanethi (online) nakwizinkundla zokuxhumana, okuzokwenza okuqukethwe ileliphephabhuku ukuba kufinyelele lalula entsheni. I-website izophinde ikhiqhize izindaba ezikhethekile nama- interactive features azobe engekho kwiphepha ezilobe liprintiwe, ngehloso yokuletha inani elengeziwe kubafundi.

“Sijabule ngokwethula Ulwazi Magazine nokuletha inkundla kubafundi basezikoleni zamabanga aphakeme ukuze bathole okuqukethwe iphephabhuku nokubalulekile nokuqondene nabo,” kusho ithimba le-Ulwazi Magazine. “Sikholelwa ukuthi ngokunika ulwazi olugxube ubumnandi nemfundo, singakwazi ukuthi sisize intsha yenze izinqumo ezinolwazi ngempilo nekusasa labo. Sizibophezele ngokukhuthaza nokugqugquzela abafundi nge-Ulwazi Magazine, futhi sesikubheke ngamehlo abomvu ukuxhumana nabafundi bethu kwiprinti nakwizinkundla zokuxhumana.” Ulwazi Magazine umthombo obalulekile kubafundi besikole abakumabanga aphakeme, inikeza ulwazi olufundisayo nolukhuthazayo okuhlangabezana nezimo nezinselele zabo. Njengoba izoba khona kwi-Internet, nakwiprint, Ulwazi Magazine ihlose ukufinyelela kwintsha eningi futhi ibanikeze ulwazi, imfundo, nogqozi. Ngeminye iminingwane eyengeziwe, vakashela i-website Ulwazi Magazine ku- www.ulwazimag.co.za noma usilandele kwizinkundla zokuxhumana ku-@ulwazimagazine.”