Sesiphapheme Community Support Farming

Sixoxisane noMnumzane Mntukayise Mbilo ongusihlalo weSiphapheme Community Support Farming owazalwa ngonyaka ka 1955 Mashi, ohlala endaweni yaseCongo eNanda. Indawo yaseNanda yakhelwe kakhulu ngabantu abahlwempu. Kanti abanye basuke sebebadala kakhulu ukuthi bangathola umsebenzi baziphilise. Bakhona abakwaziyo ukuthi baziphilise ngokuthola imisebenzi, abanye baziphilise ngokudayisa.

Umasipala waseThekweni lendawo ewakhele wasiza lomphakathi ngendawo yokuthi ukwazi ukuzilimela babe nezivande zemifino eyahlukene. Lendawo yavulwa ngokusemthwethweni ngonyaka ka 2008 kodwa ngokuba khona kwezinto okwakufanele bazilungise baze bakwazi ukuqala ukulima ngo 2009. Iningi labantu abalima lezivande abasebenzi, baxhaswa ngamageja nembewu nezinye izinsiza kusebenza. Inhloso yokuthi balime ukuthi bakwazi ukusiza imindeni yabo ngokudla kanye nokudayisela labo abangakwazi ukukuthenga.

Sebeyakwazi ukuzigqumisela imbewu yabo khona bezokwazi ukuqhubeka nokutshala ngaphandle kokuthi njalo baye esitolo. Usihlalo uveze ukuthi bavumelana njengenhlangano ukuthi uma kukhona oyedwa othole umsebenzi akufanele indawo abeyilima ihlale ingalinywa kufanele anikeze omunye umuntu aqhubeke nayo ngesinye isikhathi bona njengamalungu enhlangano bayahlukaniselana bayilime aze abuye umnikazi wayo. Ukubalula enye yezinkinga abake babhekana nazo ukungabiywa kwendawo abasebenzela kuyona, izimbuzi zazidla izitshalo zabo bacela usizo kumasipala wababiyelela yona.

Ngaphandle kwezilwane okunye okwabayingqinamba umhlabathi wasendaweni yaseCongo owawungemuhle ukuthi babengawusebnzisela ukutshala izivande ngoba wawunamatshe amakhulu futhi uwugwadule kodwa bathola usizo lukagandaganda bakwazi ukuwasusa amatshe. Umhlabathi bawufaka utshani umquba ukuze uvunde waze wakulungela ukutshala. Njengamanje banxenxa izitolo ezinkulu zokudla ukuthi zithenge ukudla kwabo esisodwa sesivumile. Ukunikela emphakathini baphekela abantu abahlwempu isobho ngemifino abayitshalayo.

Sesiphapheme Community Support Farming
Sesiphapheme Community Support Farming

English Summary

Sesiphameme Community Support Farming is located in Congo, Inanda. Mr Mntukayise Mbilo is the chairperson of the organization, he mentioned that it was established in 2008 because of some challenges they started growing vegetables in 2009. EThekwini Municipality provided land for a group of unemployed people to be self-sufficient. They sell their vegetables to the members of the community. They have now started to approach restaurants and supermarket to buy their vegetables and they have a soup kitchen for people who are in need. Some of the challenges that they had was the problem of the goats eating their vegetables now the municipality provided them with fence and another problem was the dry land they cultivated and put manure to prepare it for growing vegetables. As the members of the organization they agreed that if one member found employment he or she should appoint someone to continue working until they come back if its not a permanent position but sometimes they divide that piece of land among themselves as members so that the work can continue.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment