Request for information on the Majola clan

I have read the story of one of your members, Sindisiwe Majola…and we also from the same Clan but that’s the only details that I know about my family tree. I wanted to be able to be in contact with her and maybe I might find out who I really am.

Please if you can help me get in contact with her that will be great help. Thank you!

Cikizwa Jeanet Toli

53 thoughts on “Request for information on the Majola clan”

 1. Hi Izzy

  Thanks for the message. This is a user-generated website so we rely on our community journalists to bring in information and stories.

  If anyone has information on the Majola clan, please email webmaster@ulwazi.org with the details.

  Ngiyabonga …

  Reply
 2. I live in Umsinga and we have started Isihlahla SikaMajola Organasation to promote co operation among Majola clan. It is said that we originate from Nigeria when people were created. We moved down south to INkandla where we than scatered with others going as far as Eastern Cape before and during the Shaka battles. those became aMaXhosa while those all over KwaZulu and Natal became AmaZulu. We are related as Zulus and Xhosas but our ancestral names names (iziboingo namagama) may differ a little. Izithakazo zithi Majola, Dudula, Yeyesa, Wana uhamba uyasisitheka okwemvu yasolwandle, Wena waseMngeni, We owaqhumaphansi njengekhowandlovu, mnguni…
  Umabesho bathi uMajola, uNgqulunga, uMchunu babezalwa ubaba oyedwa uMnguni.
  Sisawuqoqa umlando kuSihlahla sikaMajola sizowubhala kubooklet.
  thanx

  Reply
 3. I’m a majola i knw a few clan of my surname they say thus…majola mchunu ndabezitha waphakade owadla iduna wasutha wadla insikazi walamba .they say we are divided into 2.the amachunu and amampondo which clan by ngqulunga excluding mchunu while the other type is called amachunu because they clan by mchunu.

  Reply
 4. Mina ngingu Teboho Mndaweni ngisenhlanganweni yakwa Mndaweni/Motaung Family ngingajabula uma ngingathola umlando walesisibongo sakwaMndaweni kanye nemvelaphi yabo ngizwile kuchazwa kancane nami ngisaqoqa omunye sengize ngaya nase Lesotho ngabuya nawo omunye ngisacela usizo kini please

  Reply
 5. Thina singoMajola base Eastern Cape,ivan yethu nguMtwesi,singoMajola,Jolinkomo,Mphankonkomo,Gengeba,Hlambangobubende,into zikangcwina,oNgwanya,Tholelomthwazi,amaMpodomse,,,nami ngifisa ukwazi kabanzi ngemvelaphi yakwaMajola.

  Reply
 6. mina ngingu thembeka intombi yaka Mthethwa, Nyambose oZamdinga. Nditshatele kwa Majola oo Qengeba oo Mphankomo. Ifani yethu ngu Dali. Imvelaphi yethu iku Qumbu
  Ndingavuya ukwazi kabanzi ngemvelaphi yabantu basemzini wam.

  Reply
 7. @ Nosiviwe sonke singamaMpondomise ikomkhulu lethu likuTsolo, mna ndingowase Mount Flecther Nosiviwe e Hlankomo entatyaneni uQumbu naye amaMpondomise akhona. Maninzi ke ndibala, Ojola, Omqadi, oDosini, OMhaga, ooNgxabane, kungaphela imini xa ndinokuzithutha nganye nganye kuba bazithutha ngokungafaniyo, kuba imizi yabo iyashiyana. kodwa ngokweMveli umzi omkhulu nguDosini eMaMpondomiseni.

  Reply
 8. I van yam nguMakhasi, I need help. Ndiya nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

  Reply
 9. I van yam nguMakhasi, I need help. Ndiyazi nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

  Reply
 10. iVan yam nguMakhasi, I need help. Ndiyazi nje okokuba im of Mpondomise clan, uMajola, Mangwanya. Can u please shed some light on who i am.

  Reply
 11. Amampondomise ame ngoluhlobo, kuqalwe kazalwa u Sibiside kuba wonke lomnombo usukela kuye. U Sibiside uzale uNjanya wazala u Mpondomise wazala u Ntose azale u Ncwini wazala uDosini wazala Ama Qadi, Ngcinase, Mdlana,Mbaba, Gonqa,Wunguse, Deku,Qusana

  Reply
 12. Andizukulandela ukusukela kuSibiside kakhulu kodwa ke ihamba oluhlobo imbali: Usibiside wayenonyana abathathu, uNjanya, uMkhize kunye Nodlamini. ngenxa yemfazwe zakudala ekukhuleni kwabo baye bohlukana uMkhize wayokutshona kwazulu uDlamini wayokuzimela (walibhaca) hayi lo wamaHlubi uDlamini. UNjanya ke yena naye wasuka eMbo wanamawele amabini uMpondomise no Mpondo. elidala ngu Mpondomise elincinci ngu Mpondo imfusi yabo ingu Xesibe. Baxatyaniswa yinto yakuba elincinci libilale ingonyama kwathwa ifele layo makalinike elidala iwele. zange avume uMpondo, yaqala ke apho iyantlukwano. uXesibe evumelana noMpondo wa uMpondomise ezakulinikwa elifel njengokuba wayephethe futhi inguye omdala. bohlukana ke kwakho AmaMpondo namaMpondomise nama Xesibe ayeayokuzimela. ze anesizwe sawo namaMpondo ngokunjalo. EmaMpondomiseni: Imbali ngamaMpondomise ukusukela kuNgcwini uNgcwini,
  eyona nkosi indala yamaMpondomise yazeka ishweshwe
  umThwakazi (umfaz’ obele-linye) ozele uCirha,
  ekubeni uDosini engunyana omkhulu walenkosi ozalwa
  ngumQwathikazi. Kwanje-ngesikaCirha emaXhoseni,
  lo Cirha wasemaMpondomiseni akadibenanga nowamaXhosa nje
  ngoMpinga no Skhoma., UCirha wayengunyana womthwakazi umfazi obele linye,
  Waphumelela ekubeni ibe nguye eyona kumkani emaMpondomiseni
  ngenxa yezimbo zobugqi zika uDosini.
  Iintloko zombuso wasemaMpondomoseni:
  IiKumkani oko kutsho ngu Mpondomise, noNtose, noNgcwini.
  Lo Ngcwini uzele uDosisni, noNqabashe,
  noNgqukatha kwindlu enkulu.
  Ekunene yanguCirha noMlhe, noMajola, noNgwanya, noPhahlo, noQengebe, noHlontsi.
  KuHlontsi apha kwindlu enkulu kuphume uMgcambi, noMyeki,
  noMatiwane, noMhlontlo, noMachanyana.
  Ekunene yanguMngabisi, noVelelo noDiko, noMditshwa noMtshazi.
  Nazi iziduko zawo amaMpondomise ezinye ziye zifane nezakwaXhosa kodwa ibe ingezamaMpondomise.

  OoNgxabane
  OoNgcitshana
  OoJola
  OoNxotha
  AmaQadi
  OoGcanga
  OoDosini
  AmaNgwevu
  AmaMpinga
  OoQhinebe
  AmaMpehle
  OoMhaga
  OoDebeza
  OoMabhengu
  OoMnjuza
  OoBhukwana
  OoZongozi
  OoNdobe
  OoFola
  OoNxasana
  OoNqana
  OoKrancolo

  Zonke ezi zizizwe zamaMpondomise.
  email: anele.machanyana@gmail.com also on fb ndikhona.

  Reply
 13. enkosi ngengcaciso mawethu nam ndiliM pondomise Ngwanya kaMajola QENGEBA Phahla mphankomo isiloskulovukuzumbethe kuQUMBU Ikumkani yamampondomise ngu ZANOZUKO MATIWANI Kwikomkhulu Kroza greaty place sisizukulwane sika kumkane MHLONTLO Lowoyisa u HOOPE apha SULENKAMA

  Reply
 14. NdinguMbulelo Kewu, uJola, Mphankomo, Fola, Mbulambethe, njl njl. Inkaba yam iseNtabankulu. Ndinqwenela ukwazi nabanye ooKewu jikelele.

  Reply
 15. Good morning,

  I van Makhasi please i need help, about abakwa Makhasi nezithakazelo ,i was told that the are from Swaziland,i am a Swati

  Reply
 16. Mina ngixakekile kuthiwa ngiwuJolinkomo macingwane mchunu…..ziqhubeka zithin? and ngabe ngiyiMpondo noma iMpondomise?

  Reply
 17. Engikwaziyo ngomlando ukuthi
  Nkosi uMacingwane wayeganwe yisithembu. UMchunu wazalwa omunye umama, uNgqulunga omunye noMajola ngomunye. Kwasekufunela owayezothatha ubukhosi phakathi kwabo ngeshwa uMchunu wayemncane ngokuzalwa kodwa ezalwa khona eNdlini enkulu yenkosi laba abanye bevela ekholwa. Wayesebafaka esivivinyweni efuna abadala bamsize ekukhetheni inkosi. Wayesehlaba inkomo lithe seliphelele ibandla esibayeni wayesebathuma ukuba banikeze ibandla inyama kube yilo nalowo abe nenyama akazoyihambisa esibayeni ebandla. UMchunu wathatha inyama yenhloko (anginalo iqiniso lokuthi unina wabe esemthiphile ukuthi athathe yiphi) abanye ngokungazi ukuthi bona sebezohambisani ebandla babe sebebamba nje. Bathe uma sebethola ukuthi uMchunu wuyena ozoba yi successor ebukhosini bukayise bazonda laba ababili bazi associate bodwa. Okuhle ukuthi akuthathelwananga mkhonto. Bathi umake sebekhulile baphuma bayokwakha imizi yabo. UNgqulunga noMajola basondelene ngoba bazibona be sidelined by the fact that abasenazwi ebukhosini. Kanti vele kwavela umayihlonze ngoba uMchunu wayezalwa yiNdlunkulu kufanele vele athathe ubukhosi it was his birth right to succeed his father His Excellency the Chief uMacingwane. Kahlakahle uMajola wayeyiwele. Bezalwe bengabafana bobabili. Kwakuwumhlola ke lo esizweni samaNguni ngoba kwakusho ukuthi uyise ngeke aphile isikhathi eside ngaphandle kokuthi lendiswe (lidliswe idabade/ libulawe) elilodwa. Omama nezalukazi balithatha elilodwa iwele balibalekisa inkosi uMacingwane kangatshelwa ukuthi bekungamaphahla (amawele) baye bayombhacisa phesheya kweNciba Kei River. Bametha ngengama elifanayo nelewele lakhe elisele ekhaya. Bathi uMajola. Mhlambe babenzela ukudida inkosi noma babenzela ukumthopla uma sebemfuna. Bakhulake nayelo ophesheya okwaXhosa wakhula waba nezingane nezizukulwane njall. UJolinkomo uMphankomo uyeyesa waseMngeni.

  Reply
 18. Again bangani point of correction ndiyakuva noMajola wakwaNguni UJola waseMaMpondimise ayinguye lo wakwaNguni. Also there is no Jola/Majola kwaXhosa only in the Mpondomise tribe please people dont get confused Mpondomise people are not Xhosa they are only Xhosa speaking by language. Majola/Jola wasemaMpondomiseni is Jola not Majola abanye bambiza MAJOLA hence the story of the snake in Mpondomise tribe Majola is the snake then the boy that was given birth after the snake was called Jola (The boy’s name was Jola). Yes The Mpondomise Jola was not a twin onnly his fore father was a twin Mpondomise and Mpondo. UJola wase MaMpondomiseni akadibenanga noMchunu no Mcingwane tu.

  Reply
 19. Y is it the Majozi and Majola . Izikhakazelo the same .
  Majola (oJola)
  singamampondomse ngohlanga, oojola, oojolinkomo, oomphankomo, ooqengeba, oongwanya, nomakhala, thole lomthwakazi, phahla, njuza, sthukuthezi, sithandwa mhla kukubi, hoshode, hakaha, mfaz’ obele ‘nye omabele made, oncancisa naphesheya komlambo, ndleb’ endlovu, mzi welanga.

  the royalties of the mpondomise

  Majozi
  Mqamu,
  Mabelemade wena owancelisa ingane ngaphesheya komfula,
  Gwanyana,
  Mbhuli,
  Mabhulangwe wena owabhula izingwe wabhula izingonyama,
  Ngoza Lukhozi,
  Maphiliphili mbheka phansi onjengesambane!

  Reply
 20. Is Jola and Mqadi related, if so how? Or they just belong to the same tribe or nation i.e amampondomise.Tell me more about Dosini,Ngcwina and Nqabashe

  Reply
 21. ndicela silungisane mampondomise MAJOLA Ligama lomntu hayi elenyoka qha lonyoka yinkwakhwa yabizwa ngobangu MAJOLA ngenxa yokuba yabonakala mhlakuzalwa MAJOLA KWAye siyayihlonipha singamampondomise ubwele buvela ngokuzalwa kwenyoka phambikoba kuzalwe umntwano mhle MAJOLA kwakhona QENGEBA MAJOLA NGWANYA PHAHLO are not brothers plz QENGEBA ZELE MAJOLA MAJOLA ZELE NGWANYA ZELE PHAHLO Let us not confuse that ndilimpondomise lothonyama ndiyawuthanda umnombo wam ndilapha kuQUMBU GQUKUNQA NDIPHUMA KULENDLU YAKWA MDITSWA KODWA NGK NDIBIZA GWANGQA

  Reply
 22. Mna ndifuna ukwazi uba ufola nojola yinto enye na ngoba ndiva kukho abathi bangojola babuye bathi mbulambethe ngoba mna ndingu khatshiwe ugqubusha umbabal’entusane oompontebovu engaqhekezwayo yohlula abelungu phesheya oonombulambethe ugqwetha nogqubusha umhaga nosabe ngamawele ukuzana ngu Mafola ke phofu ngabo ke mna ke aba ndibaziyo

  Reply
 23. Guys u Ayanda akazi kuthi uthini,, thina sonke is related as oMajola,, mina ngazi kuthi wayezalwa u Lembede uyise ka Mchunu noMajola, noMacingwane yebo uMajola kuthiwa wayeyiwele elinye layiswa kwaXhosa iloleli elisipha ithakazelo zesiXhosa, okungiconfuser kakhulu ilokhu kwenyoka uJola,,, coz nakithi ike ifike kodwa mina nguMajola wala kwaZulu okusho ukuthi bobabili oMajola abandawonye nethakazelo zabo,, let’s all unite boYeyesa abahle.

  Reply
 24. Mina nginguMajola ngokuzibiza athi Ntinza, Madayela, Zacela….. ngokdabuka ngiseColenso nase Mnambithi

  Reply
 25. Ngicela ukubingelela,Mina ngizalwa kwaNkonyeni eBizana.Ngicela ukwazi ngalesibongo ukuthi singamaMpondo amaZulu noma siyini na’ Nokuhlukana kwezithakazelo zethu,Ngempela uma unolwazi ngingabonga’ siye sithike xa sizithakazela singoGcithi Chibibini Khandayo Ndlanyeka’Ngobongake uma ngisizakalile

  Reply
 26. boMacingwane abahle if uMajola (Zulu) ubekayiwele noMajola (Mpondomsa) dats mean sonke siyisizukulwane sakaMacingwane so singabandawonye, bcos uMchunu noMajola kanye noNgqulunga bebazalwa ubaba oyedwa uMacingwane. nomatter if iwele lakaMajola lacashiswa kaMpondomisa bt still nalo belizalwa uMacingwane

  Reply
 27. Mna im from Queenstown but from a village called Rhwantsana in Lady Frere.thina singaMampondomise Ongxabane.But I would like to know more about the Mpondomise Tribe.

  Reply
 28. Molweni kwa Jola…mna ndizelwe yhintombi yakwa Jola ifani ngu Tshingana,andimazi u Tata andazi ne van yakhe,yaye andisafuni nomazi,amasiko onke ndiwenzelwe kwa Jola kulo mama and kumnandi ekhaya,so nanku umbuzo wam,ingaba ndingu Jola nyani okanye thina bantwana beentombi siyenzelelwa njee kuba singabazi o tata be2,isixhosa sona sithini ngale meko?ndicela ukucaciselwa.enkosi…my email adress is casaluh@gmail.com,my phone no is 078 826 7576

  Reply
  • Sawubona Jola,

   Siyabonga ngombuzo wakho nakuba singakwazi ukuthi sikuphendule, singakubonisa ngokuthi ubuze kwabadala ekhaya okuyibona abangakutshela iqiniso.

   Sikufisela inhlanhla.

   Reply
  • Izithakazelo zakwaMajola

   Ndabezitha wakwaMacingwane
   Nina baseMaChunwini khona len’ enhla
   Majol’ omkhulu
   Owajol’ inkomo yakwaNobhengu
   Weqa nayo phesheya koMzimkhulu
   Macingwan’ owadabuka kusondibilishi
   KaMamantis’ isalukazana soMsuthu
   Phakade eseNgonyameni
   Mchunu!
   Dladlama mfokaMajola
   Ntube mtakaMajola
   Nontshinga
   Ngqulunga!
   Macingwan’ eseNgonyameni
   Gama

   Reply
 29. yebo ngyavuma ukuth uMajola , Mchunu kanye NONgqulunga ngabandawonye futh bazalwa umzali oyedwa kodwa engkuphikayo indaba yezithakazelo, izithakazelo zakwa Majola , Mchunu kanye noNgqulunga azifani uma usuzisho ziyahlangana kodwa azifani ngakho ke ningadukisi abantu ngezithakazelo enizithola ko internet obuza abazali bakhe bakutshele lezi nje ezi phostwe lana angzazi futhi ukuzibona kwami ngazibona lana and I hope ukuthi uma umuntu uma engenalwazi angadukisi abafuna ukwazi. Hhayi kabo boNDABEZITHA YEYESA WENA WASEMNGENI singadukisani mina ngidabuka EMPANGENI futh ngiyichunu noma ke ngingeke ngikwazi konke kodwa ngiyala ezithakazelweni ngith angzazi ezinjena engkwaziyo nje ukuth ababizwa ngo Jolinkomo abase Eastern Cape noma emampondweni

  Reply
  • OGqubushe ngooFola, Nokhatshiwe, Mpot’ebomvu engaqhekekiyo eyehlula abelungu yaze yaqhekezwa ngamaNgcitshane, Mbalal’entusane abayikhuza ukuhlaba engekahlabi, Noqula kaNdonya, Qhomayo, Nododwa ziindaba, Mawele ukuzana Mhaga noSabe, Gqwetha noGqubusha

   Reply
 30. NdingumNgwevu (Rudulu) wesizwe samaMpondomise ndizalwa ngumaJola. AmaMpondomise sisizwe esikhulu esineziduko sazo. UJola sisiduko sasebukhosini njengomTshawe kumaXhosa okanye uNyawuza kumaMpondo. Nanku umnombo wooJola:

  UNgcwina kumfazi wakhe owayengumThwakazi wazala uCira (hayi lo ungumXhosa), Ucira wazala uSabe, uSabe wazala uMte noMhaga. UMte wazala uQengebe noNgxabane. UQengebe wazala uMajola owayegqinwa yinyoka eyayibonakala naxa agulayo atsho aphile. UMajola yena uzele uNgwanya yena wazala u Phahlo owatshata nomaMxesibe akafumana makhwenkwe apho wafumana amantombazana amathathu.

  Reply
 31. I would like to be guided as to how ukuthwasa is conducted in a majola clan,how a girl child being initiated?

  Reply
 32. Hi I need a lot of help tracing my family from eastern cape – Tsolo. I do not have much info to work with. My grandma’s name is Maria Nozinteto Majola was married to John Hozi ( Mgebe) also from Tsolo, they left us with a surname that isn’t ours (Mzoma) my dad could only give this little info we need to connect with Hozi and Majola families to make things right.

  Reply
  • Hi Grace,

   Unfortunately we’re not able to assist with tracing family members, you could try either visiting the area and find out if people who knew them still live there, or post on social media, or Khumbul’ekhaya has contact details (http://khumbulekhaya.net.za/contact/) and a Facebook page (@KhumbulekhayaSABC1) where people post about missing family members, and may be able to assist you.

   All the best, hopefully you will find them.

   Ulwazi Programme

   Reply

Leave a Comment