New article: Izinkolelo Ngokukhulelwa

Izinkolelo Ngokukhulelwa

Izingane emshadweni kwakuyinto ebalulekile ngoba kwakwaziwa ukuthi umuzi uzoqhubeka udlondlobale kwande isibongo somuzi, ikakhulukazi uma kuyizingane zabafana. Kwakwenzeka ukuthi umakoti abenenkinga yokungabatholi abantwana. Ziningi izinto ezazenziwa ukuthi asizakale njengokuthi wayelashwa noma kucelwe nasemadlozini ukuthi amsize akwazi ukukhulelwa. Kunezinkolelo eziningi ezihambisana nokukhulelwa komuntu ngezinto noma ngendlela ekufanele aziphathe ngayo ngesikhathi leso. Kanjalo nomuntu owayesefuna umntwana naye kwakunezinto ayekholelwa kuzo njengokuthi uma efuna umntwana omuhle, onomoya omuhle wayehamba aye emfuleni ayobuka amanzi lapho ecwathe khona, azibuke naye kuwo.

Okungafanele Kwenziwe Umuntu Okhulelwe

Umuntu okhulelwe wayengavunyelwa ukuhamba ekuseni kakhulu, kwakuthiwa uzokweqa imikhondo yezilwane neyabathakathi ekade bethakatha ebusuku. Uma kuphoqelekile ukuthi ahambe ekuseni wayeboshelwe okuthile emaqakaleni ukuvimba lemeqo. Umuntu okhulelwe akuvumelekile ukuthi ame alunguze endlini noma aphumele phandle abuye aphindele emuva ngokushesha, ngoba wayeba nenkinga uma eseteta noma ebeletha.

Okwenziwayo Ukulungiselela Ukubeletha

Ezikhathini zakudala izibhedlela nemitholampilo yayingekho, abantu ababesiza ngokubelethisa kwakungogogo noma omama asebekhulile. Ziningi izinto ekwakufanele lowo okhulelwe azidle noma aziphuze ukwenzela ukuthi abelethe ngokukhululeka. Lemithi yesintu nayo yayihlanganiswa yibo abadala. Yayenziwa uma isikhathi sokubeletha sesisondele futhi yayibekwa endaweni engagcwali abantu ngoba kwakunenkolelo yokuthi akufanele yenganyelwe kakhulu.

Isihlambezo ngeminye yemithi yesintu osasetshenziswa namanje ngabantu abakhulelwe. Kuthiwa siyasiza nasekuqiniseni ingane noma ukuyibumba. Kwakunenkolelo yokuthi uma umuntu okhulelwe kukhona umuntu ekhaya amkhonze kakhulu ngalesosikhathi uma kuthathwa isihlambezo sikhonjiswa lowo ingane yayifana naye. Akubona bonke abantu ababesisebenzisela okuhle isihlambezo. Umuntu owayengazazi noma owayengafuni ukuthola ingane engena baba wayesithatha asibeke endaweni esizobhekwa yilowo asuke esemthanda ngalesosikhathi. Kuthiwa ingane yayifana nalowo muntu abanye baze basizwe ukuthi idlozi libe nolaka liveze ukuthi ingane akuyona yalowomuzi.

Read more …

Leave a Comment