Kuzomele Senze Njani?

Abalobi bomlando wezempi zakwantu bachaza ukuthi umculo wawudlala indima enkulu ekuqiniseni amabutho ukuba alungele impi. Yize namhlanje sezingekho izimpi, lowo mculo owawuculwa endulo uhleli ngokugamanxa esizweni sethu ukuba usikhumbuze lapho sivela khona.

Elinye lamaculo adumile aphathelene nezimpi nokuhlasela ilelo elithi: Kuzomele Senze Njani? Le ngoma ke kumele kube nomuntu oyiholayo mase kuba nabavumi. Ngezansi siveza ama-lyrics ayo le ngoma, kanye nendima yomholi nabavumi bayo

 

Umholi: Kuzomele senzenjani?

Abavumi: Sekuzomele senze njan’

X2

 

Umholi: Ngalabantu!

Abavumi: Ngalabantu, ngalabantu abasizondayo,

Kumele senze njan’

 

Umholi: Kuzomele senzenjani?

Abavumi: Sekuzomele senze njan’

X4

 

Umholi: Ngalabantu!

Abavumi: Ngalabantu, ngalabantu abasizondayo,

Kumele senze njan’

 

Ngezansi sifake lengoma iqoshiwe, ivunywa iqembu elibizwa ngokuthi Umthombo Youth Club ezinze e-Ilfracombe, eNingizimu yeTheku.

 

The article above is about a pre-battlefield chant titled: Kuzomele Senze Njani. The chant, which is usually led the leader of a Zulu regiment, is a direct probe of how the nation must respond to those who wage hate against it. The chant counts among the numerous which were used to prepare and conscientise regiments for the battlefield.

Even though its significance nowadays is largely ceremonial and not practical, the chant is still very popular among the Zulu people, especially in rural areas. The article contains a recorded performance of the song by the Umthombo Youth Club, an arts club based in Ilfracombe south of Durban.

Leave a Reply