Izithakazelo ZakwaLuthuli

Mshibe!
Madlanduna
Bangadl’ insikazi balambile
Ngoze ngikwenz’ owangenza kona
Nina’ eningawadl’ amasi ningawanikiwe
Nesabamas’ ehla ngendololwana
Nina bakwaMashiza
KaNonopha kaMjokwane kaNdaba
Ndlwan’ enhle
Sigencagenca mbaz’ ebukhali
Malala aqhamuk’ ezansi
Zingwazi!
Ezidl’ inyam’ abanye bedl’ inyamazane
Mavel’ enkomeni
Abanye bevel’ ebantwini
Luthu lwezinkomo
Mshibe kaMakhiph’ inj’ efukwini
Kuzalele yena
Donda!
Mvumbi qhawe elikhulu
Mholi wezizwe zonke.

By: Mbusiswa Zuma

Source: Izithakazelo nezibongo zakwaZulu

2 thoughts on “Izithakazelo ZakwaLuthuli”

 1. Unalo ulwazi ngemvelaphi yabantu bakwa Luthuli? uma unalo ulwazi bengingajabula ungicaphunele emgodleni wakho ngyobonga kakhulu.

  Reply
  • Sawubona, umlando wakwaLuthuli ingathi asinawo lapha kodwa ungabheka kuFacebook kukhona iqembu elibizwa Indabuko Yakho abathi umlando wakwaLuthuli yilona ongenzansi (batholakala ku https://web.facebook.com/IzibongoZamakhosiAkwazulu/posts/617447194932892?_rdc=1&_rdr):

   “AbakwaLuthuli [noma ngithi amaThuli]
   Badatshulwa nguZakwe owazala uMavela yena wazala uLuthuli yena wazala uMadlanduna, uMadlanduna wayenamadodana amabili uNkomo noDole..
   Emandulo kuthiwa abantu bakwaLuthuli babengabantu besibongo esisodwa nabantu bakwaNgcolosi.. babakhelane nesizwe samaQadi [Ngcobo] ngase Siweni Samanqe. Kuthiwa nabo bangaMalala njengabantu bakwaNgcobo. Ngesikhathi sokubusa kweNkosi uShaka abantu bakwaLuthuli babebuswa nguMashiza indodana kaMavela kaNkomo.
   Kuthiwa uShaka akazange abahluphe laba bantu kodwa umuntu owaba luhlupho kubona kwaba yinkosi yakwaQwabe uPhakathwayo. uPhakathwayo wabahlasela ngoba efuna umhlaba wabo ukuze awunike abafowabo baseMambedwini.

   Kuthiwa enye indoda yakwaLuthuli yadikila yashiya abantu bakubo ngoba inengwa ukuphathwa ngabantu bakwaQwabe…Igama laleyo ndoda kwakunguShadwa kaSivuba kaDole kaMandlanduna.. Wahamba nabantu bakubo ayivumelane nabo ukuthi balishiye izwe lakubo. Kuthiwa uShadwa wahamba nento eyayibaluleke kakhulu ebukhosini bakwaLuthuli, umlalazi. Kwaba ngokukhulu ukwelelesa esizweni sakwaLuthuli lokhu okwenziwa nguShadwa. Bazama ukumlandela ukuze bamephuce lo mlalazi ngoba phela kwakuthi uma amakhosi alapha egeza noma ezisusa uthuli ame phezu kwawo lo mlalazi osuhambe noShadwa. uShadwa wabalekela ngaseNingizimu – abazange bakwazi ukumthola. Kwakhona abasalayo laphaya eMpaphala, besala nendodana kaMashiza uPhosula kanye nomnawakhe wasekhohlwa uMjomba. Kodwa nabo basala baphambana ngokukhuluma kwathi uPhosula wabalekela umfowabo wayozinikela kuPhakathwayo. Wathi uma esehlasela umfowabo esesizwa ngabakwaQwabe, uMjombo naye wabaleka wayokhonza kuMgabhi inkosi yaseLangeni ngaphesheya koMhlathuze.

   UPhosula wazala uSikubeyana yena wazala uWojiwoji owazala uNjubanjuba obantu bakhe batholakala eMvoti.

   Ngenxa yokuthi uShadwa wayefuna ukuzehlukanisa nabantu bakubo, futhi engafuni bawuthole umkhondo wakhe, wabiza abantu bakhe ngokuthi bangaMaThuli, esikhundleni sokuthi bangabakwaLuthuli.. Ngenxa yokuthi amaThuli ayakhelane namaDebe aseMngeni, nabo baqala ukuba badebeze ubuso. Bangenwa ngomunye futhi umkhutshana okunquma ucikicane ilunga lokugcina..

   Kwathi engasekho uShadwa abantu bakhe basala sebebuswa yindodana yakhe uMyebu owazala uNtaba. Lesi sizwe umngcele waso kwaba nguMngeni kanti eNingizimu umngcele kwaba nguMkhomazi.. baqala kodwa ukuhlaselwa yimpi yakwaZulu eyayesabeka kakhulu. Basheshe bayibona ingozi abantu baseMaThuli basheshe bazinikela kuShaka, owabathanda kakhulu. Sithola ukthi uShaka wakha umuzi wakhe wakwaKhangela izinkomo zakhe zazeluswa Mnini indodana kaFica.

   uZakwe uzale uMavela yena wazala uLuthuli yena wazala uMadlanduna,
   uMadlanduna wazala uNkomo noDole, uDole yena wazala uSivuba yena wazala uShadwa noMayila,
   uShadwa yenawazala u Myebu….
   uNkomo yena wazala uMavela yena wazala uMashiza yena wazala uPhosula noMjomba.
   uPhosula wazala uSibukeyana yena wazala uWojiwoji owazala uNjubanjuba..”

   Reply

Leave a Comment