Izithakazelo ZakwaKhoza

Mwelase
Ongaweli ngezibuko
Owela ngezimpambosi zomfula
Gumede!
Msuth’ owawela ngesihlengela
Malinga
Hhododo
Oth’ esayovela
Kanti kuvela okaNoMkobo noMsuthu
Khoza ozidlodlo
Khoza ozihhohodo!
Mkhathini!
Sokhabase!
Mlilo!

Ezinye:
Khoza
Mwelase Ongaweli ngezibuko
Owela ngezimpambosi zomfula
Gumede!
Msuth’ owawela ngesihlengela
Malinga!
Hhododo
Oth’ esayovela
Kanti kuvela okaNoMkobo noMsuthu
Khoza ozidlodlo
Khoza ozihhohodo!
Mkhathini!
Sokhabase!
Mlilo!
Mangena!
Gumede!
Zingelwayo!
Sikhala sezintaba zaseSandlwane,
Nina bakaJozi libomvu,
Mkhonto ubuya nezibindi!

Imvelaphi yabo
AmaNtungwa anezibongo eziningi eziphuma kuwo, abakwaKhoza esinye sezibongo esaphuma kuwo. Lapho abakhele khona ngobuningi babo kuseNkandla naseNquthu kuye kuya eBabanango naseZimbabwe.

Babeholwa nguMbiwa kaMalindi kaMkhathini owafa kuhlaselwa. Lokhu kwadala ukuthi abanye uma bethakazela babiza uMkhathini abanye bebiza uMalindi. UMaqwebelende indodana kaMbiwa eyasala uma ekhothama kodwa wagcina efa ngesandla sikaShaka kwasinda uNgoza umnawakhe uMbiwa owathathwa nguLukhwazi kaZwana wakwaNtombela owamkhulisa njengendodana yakhe lapho behlala eBabanango. Uthe uma esekhulile wase engena ebuthweni leZinyosi.

EMatigulu uSikhonyane kaNgqungqulu wakwaKhoza wayengela ophathe uNgoza ukuthatha ubukhosi. Wafike wabulawa wase eshiya indodana yakhe uMganu. Ngenxa yezimpi nokushuba kwesimo, uMganu wabalekela endaweni ebizwa ngokuthi kwaBhejane, eseNseleni ngaseMpangeni ngoba esabela impilo yakhe. Kwathi lapho ebulawa khona uNgoza, uSikhonyane wase ehlala nabakwaBiyela bona abazinze eShowe kulesisikhathi.

Kwathi lapho uDingane elwa noMpande ngesikhathi uMpande engakabi isilo. Wathi lapho esenqobile uMpande emva kwempi yabo yomfowabo uDingane, wase ebonga uSikhonyane ngokuba amnike udedawendlale wendawo Eshowe kuhamba kuyofika eMatigulu. UMntwana uPopoza owagana uMfokazi wazalwa uSikhonyane, indodakazi yesilo owayengenabo abantwana. Ngenxa yalokho, ubukhosi bawela kuJoko wakwaMakhoba enye yezindlovukazi eyazala uMehlana.

Ngenxa yokuthi uMfokazi wakhothama uMehlana esemncane, ubukhosi babanjelwa nguNtshingwayo kaMehlole, owabamba iqhaza elikhulu empini yasewsandlwana lena eyayiphakathi kwamaNgisi namaZulu. Ubukhosi wabubamba uNtshingwayo kwaze kwathi lapho esekhulile uMehlana, wayesebekwa ngokomthetho ukuba abe inkosi yakwaKhoza.

By: Mbusiswa Zuma

Source: Izithakazelo Nezibongo ZakwaZulu by E.Thamsanqa Sithole
Reference: Ilanga Newspaper, 9 Sept 2013: Bonginkosi Zondi

4 thoughts on “Izithakazelo ZakwaKhoza”

  1. Mina zasekhaya zithi Khoza Nhlangothi lamula,lamula elimhlophe lasetoyini gondovane ongena mpondo kube unempondo ngabe uyahlaba mazingela ngenkentshi abanye bazingela ngezinja mabhala ngozipho abanye babhala nge pentsel

    Reply
  2. Mina ezakithi oGumede we ntshamanzi,oMzicela,oVundula olunolaka ebantwini,wena kaSiyendlana,omthobela abantu emaweni,etc

    Reply

Leave a Comment