Izithakazelo Nomlando wakwaZungu

Izithakazelo zakwaZungu nemvelaphi yaboGwabini!
Wena owacosha iqatha linenhlabathi wangabe usalithintitha!
Baphephezi!
Wena owakhishwa ngenoni emgodini!
Nyamakayishi!
Geda!
Sengwayo!
Mhlehlo!
Ncwane
Manzini!
Hamashe!
Nyamakayishi isha ngababhebhezeli!

Umlando wabo
Abantu bakwaZungu, oManzini banomlando omkhulu KwaZulu ngoba kulapho kuzalwa khona iNdlovukazi uNozidiya, ezalwa ngokaKhuba wakwaMpungose. UNozidiya wayegane uMalandela owazala amadodana amabili, uQwabe noZulu. AbaKwaZungu babakhe eHlophekhulu bebuswa nguNcwane, kaMhlehlo kaSengwayo kaNyamakayishi kaBaphephezi (oGwabini).

Baqala ukwaziwa ngokuthi ngabakwaZungu emveni kwegama likaZungu owabe emncane kunguMakhoba omdala, bezalwa nguNcwane. AbakwaZungu babakhe kusuka eMfolozi eMhlophe kuyoshaya eMfolozi eMnyama nakoMbekamuzi. UNcwane wakhothama washiya ekhombe uZungu njengoyobusa emuva kwakhe. UMakhoba omdala akazange abe nankinga ngalokho. Ngesikhathi ke eseyinkosi uZungu, uMakhoba wayokwakha eNtabankulu kuyoshaya ngaseMbekamuzi. Kwabe sekudaleka izibongo ezimbili, esakwaMakhoba nesakwaZungu. Kuthe ngesikhathi sekubusa uManzini kaTshana, wabuye wabalanda abakwaMakhoba, bahlangana nabakwaZungu.

INkosi uManzini yaba nobudlelwane obuhle neSilo uShaka. UManzini waze wanikela ngebutho lakhe Amankentshane ukuba abe ngaphansi kwamabutho kaShaka. UShaka wawathenga ngezinkomo enkosini uManzini. UZungu wazala uTshana, uNqangi, uMagedeza noPhasheni. Onke lamadodana kaZungu azalelwa eHlophekhulu, eMahlabathini. Inkosana kwabe kunguTshana, owasala wabusa eHlophekhulu emuva kukayise. UMagedeza wathutha nozalo lwakhe wayokwakha eMpaphala, eMaMbedwini, wafika wazala uMadlebe. Kuthe ngesikhathi seSilo uDingane, samlanda uMadlebe ukuba ayobusa izwe labakwaDube ngoba sona sabe sesimbulele uNzwakele kaKhushwayo wakwaDube ngoba wayengumngani kaShaka.

Lelizwe lakwaDube liseMpangeni kuyoshaya oGobandlovu naseMandlankala. Namuhla laziwa ngokuthi kukwaMadlebe. UDingane wabuye walanda uMahubulo wakhona kwaZungu ukuba ayobhekisa uMadlebe leliyazwe, wagcina ebulewe yiSilo uMpande. UMadlebe walibusa leliya zwe ngokukhulu ukuzithoba lokhu. Leliyazwe lisikelana nelakwaBiyela kwaMpukane, eDlalangubo, nelakwaMkhwanazi eDlangezwa.

UMadlebe wazala uLokothwayo, owaganwa amadodakazi amathathu akwaMthethwa. Emakhosikazini akhe wazala uZanya (inkosana), uMahlambulukana (ikhohlwa) noPhesheya (iqadi). UZanya akayizalanga inkosana wazala amantombazana wodwa. Kuthe ngaphambi kokuba akhothame, washiya ekhombe uMahlambulukane kwesobukhosi. Kwasuka omkhulu umsindo ngalokho ukuthi kufanele kubuse ikhohlo ekubeni isiko lithi alikuvumi lona lokho. Phela wayekhona uPhesheya owabe eyiqadi. Nayeke uPhesheya wabe evunyelwa isiko lesiZulu elithi uma inkosana ingatholakali endlunkulu, yiqadi eliyobusayo. Wagcina uPhesheya ebuthathile ubukhosi.
Bese kuba nguPhasheni kaZungu owagcina ehambile eMahlabathini nozalo lwakhe ngesikhathi sesilo uShaka ethumela amabutho akhe ukuba ayohlasela amaMpondo kaGambushe. Kababange besabuya, basale sebezinza khona lapho. Abanye base bezitholele indawo lapho basala khona, sebeholwa nguDeyi kaDeyana kaPhasheni.

Abanye babuya bayozinza eSayidi naseHarding. Kubantu bakwaZungu kubalwa khona amaqhawe akhona afana noSidada noNdengezi ezimashumi, bakaManzini abayibamba eSandlwana okwasala khona uSidala lapho alwisa khona okohlanya. Bese kuba nguMkhosana kaZanqawana kaMbondi wasemzini waseNtanjeni, owayeyibambe empini yasoCwecweni, uMaphelu kaMkhosana wasemzini wakwaKhulumephika owaba yiqhawe ngesikhathi sikaBhambatha, futhi nguyena owabulala umlungu kwaNolele. Ithuna lalowo mlungu lisakhona lesesangweni lase James Nxumalo Agricultural College, phezu kweMfolozi eMhlophe oNdini. USijulana kaZanxu yena wasala empini yasoNdini mhla zingama 21 kuNtulikazi 1883 ngesikhathi uZibhebhu kaMaphitha ebhuqa izikhulu zaKwaZulu.

UGamela kaManzini wayengelinye iqhawe futhi ke eyinhlambi ehambisana neqhawe lakwaNtuli uSiphendukazana kaNdlela. UMakhosana kaZinqwana waba ngomunye kwabaphelezela iSilo uCetshwayo siyaphesheya kwezilwandle. Amanye amaqhawe akwaZungu nguMbudli noPhefeni kaSijulana kaZanxu, abayibamba empini yase Hlophekhulu eyayiphakwe nguMntwana uShingana ngesikhathi elwa neMambuka.

Ezinye izibongo eziphuma kwaZungu: Ncwane (kunoNcwane wakwaSishi, akazalani lowo nowakwaZungu). Kulo Ncwane kulapho kuhuma khona uSifiso Ncwane. Sihlophe, Deyi (labo abatholakala e-Eastern Cape) Makhoba, Mgebisa noZimema.

By: Mbusiswa Jerry Zuma
Reference: Ilanga Newspaper. 16-18 December 2013 by Dumisani Mazibuko

4 thoughts on “Izithakazelo Nomlando wakwaZungu”

  1. Siyabonga Baba Nxamalala kuwusizo olukhulu lokhu Kimi neyingane zakithi. Mina ngiwuSabelo Mbotshwa uDeyi la kwela Mampondo eMbizaza. Sinayo neNdawo yeSizwe sooManzini eBeshwawini. Manje sengifisa ukwazi kabanzi ngomlando kaDeyi. Uma ekhona onolwazi ngicela axhumane nami la: 0736481669 sabelombo@gmail.com

    Reply

Leave a Comment