Izithakazelo Nomlando wakwaNzuza

Mahlobo!
Mshazi!
Nosishada kaMaqhoboza
Mudli.

Imvelaphi Yabo
Isibongo sakwaMthimkhulu esinye sezibongo esikhulu nesihlonishwayo emlandweni waKwaZulu. Kanti abantu bakwaNzuza baphuma kuNdzudza owayelamana noMthimkhulu. Bona batholakala lapho abasala khona endaweni okuthiwa iseMpumalanga nesifundazwe. Laba bantu baphuma emaNdebeleni abaziwa ngokuthi ngamaNdzudza. UMthimkhulu ebe naye ephuma eMaHlutshini. Okusho ukuthi ngokohlahla esizweni bangaNguni baseMbo.

Ukufika kwabo KwaZulu babeholwa nguMgidi owayazi kakhulu amakhambi. Sithola ukuthi uMgidi wafika namadodana akhe uNondumo inkosana kanye noMqalane owayemncane. Bafike ngesikhathi kubusa iNkosi uJama KwaZulu. Kuthe ngesikhathi sekubusa uSenzangakhona KwaZulu, kwadingeka kakhulu abantu ababazi amakhambi ngoba kwakuliwa izimpi ngalesosikhathi.

Ingakakhothami ke inkosi uJama, yabanika indawo ngaseMfule, kwehle kuyoshaya koShowe kuze kuyoma ngolwandle. Sizwa kuthiwa umuntu owagcina eselukhukhuva lwenyanga nguNondumo. Abantu bakwaNzuza bakanye nabantu bakwaMahlangu ngoba baphuma kumuntu oyedwa uNdzudza. uNdzudza wazala uMahlangu, ozala uMabhoko “uSihlangusinoluthuli”, ozala iNkosi uNyabela, uNyabela wazala uFene, ozala iNkosi uMabusabesala.

Abanye abantu bakwaNzuza babakhe ngasezintabeni zaseBabanango. Indlovukazi yokuqala kaSenzangakhona iphuma khona kwaNzuza, okunguMkabi uKaSodubo, owazala uMntwana uNozinhlanga owendela kwaMthethwa eNkosini uMyandeya. Abanye- ke abafowabo bakaMgidi kwabe kunguNongogo noNdlovu (igama) nabanye abaningi.

Ngesikhathi kubusa iSilo uShaka KwaZulu, sasusa uMyeza kaMahla wakwaNzuza ukuba ayokwakha eNhlophenkulu, KwaNongoma. Wayehambisana nabantu bakwaNzunzawana (Mnguni) abagcina sebengoNzungana. UMyeza wafika wakha imizi ebalelwa kweyisikhombisa. Omunye wayo wathi kusoFeni. Umuzi wasoFeni kwabe kungowomfowabo uMbekelo, okusho khona ukuthi wakuthanda ukusebenzisana naye. Bese kuba nelinye iqhawe likaShaka, uNdosi wakwaNzuza owabe engomunye wondunankulu bakhe futhi eyinyanga. Yena ke uNdosi wakha umuzi wakhe kwaMaqhwakazi Eshowe, wathi kukwaGaxikhanda.

UShaka wayembeke laphaya ukuba abheke iNkosi uZwide emuva kokuthi eseyehlulile. UNdosi kuthiwa wayekwazi ukuphehla uzwathi. Khona kwaNzuza kwabe kukhona namantombazane ayeyizanusi futhi ehlola ngabalozi. Basukile abanye bakwaNzuza beholwa nguNzuza lona owayephehla uzwathi, bayokwakha kwaMkhwanazi, kwaMpukunyoni. AbakwaMkhwanazi babathanda abakwaNzuza ngoba babebasiza ngokuphehla uzwathi, behamba beyokokhela umlilo kubona. Ngalokho kuya kwabo kwaNzuza beyokokhela umlilo kwabe sekuthiwa kukwaNzuza abokhelayo, kwabe sekuthiwa ngoSokhela bakwaNzuza.

Kusukela lapho kwabe sekuba nabantu bakwaSokhela. Sizwa kuthiwa laba bantu babengamaphisi, besinga izinyosi, bethanda amasi nezinkobe ezigazingiwe. Basukile kwaMkhwanazi baze bayofika eNquthu ebaQungebeni ngesikhathi kubusa inkosi uMehlokazulu kaSihayo khona. Nakhona bedlula baze bayofika eMsinga lapho bahlakazeka khona, bagcwala lonke elikaMthaniya nelaseSwazini.

KwaNzuza kunamaqhawe anjengoNozishada kaMaqhoboza kaMbekelo owayibamba eMaqongqo ngesikhathi iSilo uDingane silwa nesilo uMpande. Lapho uNozishada walwa waze wagcwala amanxeba umzimba wonke, waze wathi mabeze kuye bezomqedela ngoba engezimisela ukuhlulwa nokukhonza uMpande. Kodwa ngoba babemusaba becabanga ukuthi uzama ukubaholela ophathe bama kude naye, kulapho wagcina ezibulele yena. UNozishada kaMaqhoboza wenza kanjena ngoba ethi isilo uMpande siyisilima esinomchoboka. Ingcwaba likaNondumo liseDumayo, uma wedlula ubheke eNyezane. Ubukhosi bakwaNzuza beseNsingweni, eMthunzini.

Ukuzalana kwabakwa Nzuza

Indlu yaseNsingweni kaNondumo
UMgidi wazala uNondumo noMqalane. UNondumo wazala uNomhlangano noNdosi (uzalo lwakhe lukwaMaqhwakazi eShowe). UNomhlangano wazala uShandu, owazala uMajiya, owazala uNgwenya (owashona eShowe ngo 1915). UNgwenya wazala uSisila (owashona ngowe 1926) no Mnyameni. USisila wazala uZwelibanzi ozale uMntukafi Themba obusayo no Mndlakayise. UNoziwawa kaNomhlangano wazala uZigeyana owazala uNdida.

Indlu yaseNdulinde kaMqalane
UMqalane wazala uNongweni ozala uMcijo noMthila. UMcijo wazala uNgobhongobho owazala uMzondeni, uMzondeni wazala uSondoda. UMthila wazala uNdlovu owazala uMshazi noMahlobo. UMshazi wazala uMbeleko owazala uMaqhoboza, uMaqhoboza wazala uNozishada (uDlambedlu ibutho lakhe), uSilaja noMatshekana (uMdlenevu ibutho lakhe).

uMatshekana wazala uMgundeni noPhindulimi. uMahla kaMshazi wazala uMyeza (uzalo lwakhe luseNhlophenkulu kwaNongoma) noNongogo. uNongogo kaMahla wazala uNongena owazala uMathenyoni, uNongaba, uMahhashi, noSikhihli. uMathenyoni wazala uNdledlana.

By: Mbusiswa ‘Jerry’ Zuma
Source: Ngisho Wethu, Bonginkosi Zondi. Ilanga Newspaper.
Source: Izithakazelo Nezibongo ZaKwaZulu. E. Thamsanqa Sithole

Leave a Comment