Izithakazelo Nomlando wakwaNgobese

Ngobese!
Malinga!
Mthinti!
Abakhishwa ngengoni emgodini wesambane!
Delwa!
Mqungebe!

Umlando wabo
Abantu basemaQungebeni, oNgobese bangamaNtungwa Nguni. Lapho abatholwa bakhe khona nesizinza sabo sile eNtabantuzuma, lapho okuyindawo eliqguma noma intaba eyakhelene neNhlazatshe. Lendawo ibuqamamana nje nasendaweni eyaziwa namuhla ngokuthi kuseDanny Dalton.

Babehlala emigedeni ukuze baziphephise komakhelwane noma nasezitheni zabo. Ngendlela abebephila ngayo, omakhelwane babo bebebathathisa okwabaThwa. Omakhelwane babeke bazame ukubakhipha ngokushisa inyama ngoba benethemba lokuthi bazophuma ngoba bezwa iphunga lenyama. Kakuhambanga kanjalo ngoba kabazange balokothe baphume emigedeni ababecashe kuyo. Nempi yaKwaZulu yake yazama ukubahlasela bekhona laphaya emigedeni, nokulapho iNkosi uDikane yaseMaMbatheni eyalimala khona umzimba wonke. Yalimala nasesiswini kwaphuma amathumbu aze abuyiselwa ngomlilo, kodwa yalwa kunjalo. Leyo mizamo yempi kwakungeyokukhipha abakwaNgobese emigedeni.

AmaQungebe abehlala emigedeni ephila ngokweba ubisi lwezinkomo zabantu. Kutholakale ukuthi ekugcineni amaQungebe aphuma emigedeni kwabonakala ukuthi kawasibo abaThwa. Lababantu bebekhonze ukulima benaka amasimu abo. Besahlala emigedeni, kwakuthi uma sekusebusuku, baphume bayosenga izinkomo zabantu bebe ubisi. Amagula abo ayehlala egcwele ubisi lokwebiwa. Bebethi uma sebebuya ukuyolweba, bese beluqunga emaguleni.

Ngenxa yokweba ubisi lwezinkomo zabantu- babuye baluqunge-kwabe sekuthiwa ngoMqungebe. UMfokazana kaNtindi waba liqhawe lesilo sakwaNodweba, uMpande kaSenzangakhona. Ngalobo buqhawe bakhe uMfokazana, iSilo sakwaNodwengu sabe sesimsikela izwe eMzinyathi kuze kuyoshaya eSinquthu. Sebethole izwe abantu bakwaNgobese, babe sebeqoqana baba yisizwe esihlangene. Ngeshwa uMfokazana wedlula emhlabeni engazange ayizale inkosana, okwaphoqa ukuba kubuse umnawakhe uSihayo. USihayo wakhe umuzi wakhe waKwaSogekle. Imvelaphi kaSihayo ibheka eMbusweni waKwaZulu. Waba ngomunye wababebambe iqhaza empini yaseSandlwana okwavela ukuthi amadodana akhe uMehlokazulu, uMkhumbikazulu, noTshekwana, abulala onina ngoba besolwa ngokuthi baphingile ngesikhathi uyise engekho ekomkhulu oNdini, okungumuzi weSilo uCetshwayo.

Abamhlophe babe sebeyalela iSilo sasoNdini ukuba sithumele kubona uSihayo namadodana akhe ngoba ebulale onina sebesendaweni yabamhlophe ngaphesheya koMzinyathi. Abamhlophe babefuna ukuyobajezisa kodwa uZulu washaya phansi ngonyawo wathi mabaqede wona kuqala. Kuthe sekuzwakele lokho, nabo abamhlophe sebehlasela abakwaNgobese bebabulalela ubala futhi bengazelele. Nangesikhathi seMpi yaseSandlwana, uSihayo wabamba elikhulu iqhaza enendodana yakhe uMehlokazulu eyahlabana kakhulu. USihayo ufele oNdini ebulawa ngamabutho kaZibhebhu kaMaphitha.

UMehlokazulu wabe esebusa ngemuva kukayise. Naye futhi wethembeka njalo embusweni waKwaZulu. Ngisho nangesikhathi sempi yamakhanda, impi yodumo kaBhambatha kamaNcinza, walibamba iqhaza waze wafela eMome, eNkandla kanye namanye amaqhawe aKwaZulu. Singakhohlwa wukuthi abantu bakwaNgobese babaluleke kakhulu ngoba kuzalwa khona isilo saseMgungundlovu uDingane, sizalwa okaMlilela, uMpikase. Isilo uDingane saselanywa nguMntwana uBaleka owendela eNkosini uMfanawendlela kaThanga wakwaZungu, eNtandakuwela eMahlabathini.

Ukwelamana kwabo oNgobese
• UDonga uzale uMbiko yena okuphuma kuyena abantu bakwaMbiko, wase yena wazala uMthintisi ozale uXongo yena ozale uNtindi. uNtindi uzale uMfokazana noSihayo.
• uSihayo yena wazala uMehlokazulu ozale uGodlumkhonto, ozale uMdonswa kwathi uMdonswa wazala iNkosi uThathezakhe lena ebusayo.

Kwathi ke abasemaQungebeni abebesondelene noShaka, babulewe njengoba uNtusi nendodana yakhe uMkhumuza bengabanye abadliwe wumkhonto. Abanye basemaQungebeni abebesemabuthweni aKwaZulu baphumile babaleka ngoba bebona ukuthi kungenzeka babulawe.
Ngokubona lesisimo, abanye basendlunkulu baze bamqonda ngqo uDingane bambuza ukuthi akaboni yini ukuthi zingase zande izitha zobukhosi baKwaZulu ngenxa yokuhlaselwa kwalabo abebezinikele kulobu bukhosi. Ngenxa yokuthi abaningi base bebulewe nguDingane, kudingeke ukuthi kukhishwe izinduna ziyonxenxa abase bebalekile bayocasha ezintabeni kwathiwa mababuye kayisekho impi.

Ngesikhathi sokuphatha kweNkosi uMpande KwaZulu, bekunendoda enguMfokazana yasemaQungebeni eyayikhaliphile ikhombisa ukuba nesibindi. Ngesikhathi kunezimpi, uMfokazana ukhombisa ukuba nesibindi futhi ukhombise ubuqhawe obenze ukuthi iNkosi uMpande imqoke abe yinduna, wayehola abasemaQungebeni. UMfokazana udlule emhlabeni kusanda kuthatha inkosi uCetshwayo KwaZulu. AbaseMaqungebeni bake babhekana nengwadla bengazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani ngomuntu ozongena esihlalweni sokuhola lababantu. Lokhu kwenzeka ngoba uMfokazana lona wayengazalanga mfana ezinganeni zakhe njengoba kwakungamantombazane kuphela kubona bobathathu ondlunkulu bakhe.

Inkinga ize yaxazululwa ngesikhathi omunye wabafowabo uSihayo owayewuzalo lukaXhongo ethatha isihlalo. USihayo uhlonishwe waba yisilomo ebukhosini baKwaZulu ngenxa yokuthi abaseQungebeni bakhombise ukuzinikela kulobu bukhosi kanti ubezwana noCetshwayo. Kuthiwa ngelinye ilanga iSilo uCetshwayo sikhuluma naye uSihayo sithe: “Uyabona Sihayo njengoba amaNgisi asengihlasela nxa zonke, wena uzongibhekela abantu bami bangawuweli umfula uMzinyathi. Njengoba ngibheke abelungu olwandle, wena uzoba yisinquthu sami.”

Yingakho leya ndawo eyanikezwa uSihayo sekuthiwa kuseNquthu, kususelwa lapho kulokho kukhuluma kweSilo uCetshwayo. USihayo uzale amadodana uMehlokazulu, uNkumbikazulu noTshekwana, ngalesi sikhathi abasemaQungebeni base bewumgogodla wokubusa KwaZulu ngesikhathi senkosi uCetshwayo. Lesi kube yisikhathi esinzima kulobu bukhosi njengoba iNkosi uCesthwayo ibhekane nengcindezi nokuhlukumezeka ngaphansi kwesandla samaNgisi. Bonke abebezinikele ebukhosini baKwaZulu, bathwale kanzima njengoba amaNgisi ayebahlukumeza ngenhloso yokuthi ayefuna laba baziqhelelanise nobukhosi baKwaZulu. Ngesikhathi amaNgisi eseliklame alenza izifunda eziningi izwe laKwaZulu, kuke kwabanzima ukulawula abantu. Kukhona abebelawulwa ngokomthetho waseNatali phesheya koMzinyathi. Ngakolunye uhlangothi babekhona abebelawulwa ngomthetho wobukhosi bomdabu noma kwase kuvele kunzima.

Langa limbe uSihayo esaye koMkhulu, amakhosikazi akhe awela uMzinyathi ayophinga kwabamhlophe. Ngalezo zikhathi icala lokuphinga lalifaniswa nelokuthakatha ngoba abanye babeze bajojwe ngomkhonto ngoba kuthiwa kufundiswa nabanye isifundo. Kwakungakacaci ukuthi kuzokwenze kabi ngondlunkulu okuthiwa baphingile kwabamhlophe. Lesi kube yisikhathi esinzima kwabasemaQungebeni nabo abazibone bebhekene nengcindezi efanayo naleyo yasendlunkulu kaZulu ngoba babehlukunyezwa. Kube nokudideka ngokuzwakala kwalezi zindaba, kwathi amadodana asemaQungebeni ayobika ebukhosini baKwaZulu ukuthi sekunesimo esingesihle, sekukhona asebedayise ubukhosi bayozihlanganisa namambuka emaNgisini. Ukuyobika kwabo babezama ukuqinisekisa abasendlunkulu ngokuzibophezela kwabo eNkosini yaKwaZulu uCetshwayo.

UMehlokazulu noNkumbikazulu bawuwelile uMfula uMzinyathi bangena emhlabeni obubuswa ngamaNgisi bafika babulala onina bebagwaza ngomkhonto. AmaNgisi abeseshaye umthetho wokuthi ngeke lisachitheka igazi emhlabeni wawo. Kuthiwa yilesi senzo esacasula amaNgisi ngoba ayethi kabalawulwa ngomthetho wamakhosi, kabakwazi ukuvele bawele uMzinyathi bafike bazenzele into abayithandayo emhlabeni wawo.

UMfula uMzinyathi kwakuwumngcele owehlukanise elaKwaZulu nelabamhlophe. AmaNgisi avumelene ukuthi kufanele noma kanjani enze okuthile ngokwedelelwa komthetho wawo. Kuthiwa ayenovalo lokuthi uma sekunabangena ngokungemthetho babulale abantu, lokho kwakuzokwenza amambuka abone ukuthi akukho ukuphepha ayethenjiswe kona ngamaNgisi. Lokhu kwase kungenza ukuthi beqe avele kwawona abaleke bese kubanzima. Ngalesi senzo asole iNkosi uCetshwayo ethi yiyona evumele oMehlokazulu ukuthi beqe umngcele kungafanele, ngakho kuzofanele kube nguyena uCetshwayo okuzofanele ethungathe oMehlokazulu abalethe kuwona amaNgisi bezobhekana nokuquliswa icala. Enye yezimbangela zempi yaseSandlwana eyalwa endaweni kaSihayo wukuthi uZulu unqabe ukunikela ngamadodana kaSihayo emaNgisini.

English Summary
This article outlines the history and clan praises of the Ngobese people.

By: Mbusiswa Jerry Zuma
Reference: Ilanga Newspaper. 16-18 December 2013 by Bonginkosi Zondi
Ilanga Newspaper. Ngisho wethu, June 2014,

Leave a Comment