Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaKhwela

Izithakazelo

Khwela
Ndulini,
Mgabhazi!
Sicubu kasosiwa
Wasosa uyosihlawula!
Maguya!
Mningila!
Totose!
Umlando wabo
Abantu bakaKhwela bangumuzi owodwa nabakwaNduli. Badabuka kubantu bakwaQwabe. Baphuma kuTotose kaLufutha owabe engenye yamadodana akhe. Kubekhona ukungezwani nabantu bakubo kwaQwabe, wabe eseshiya khona. Bawela uThukela, bakhwela izintaba kwathi uPhindela kaGcoboki owabe engumnawakhe wahamba nabantu bakhe bebheke eNingizimu behambisana nabantu bakwaBhengu nabakwaNzama.
Bahamba baze bayofika eMbilo, base bayowela umfula iZimbokodo baze bayokwakha eMzinto. Yingakho betholakala nabantu bakwaMkhize ngoba babehambisana ndawonye bezingela kanye kanye. Kwathi lapho sebehlala phansi abantu bakwaKhwela, base bakha kuze kufike eManzimtoti naseMbumbulu. Ngoba babehambisana nabakwaNzama, bona bahamba baqhubeka badlulela oFafa kwathi abakwaBhengu benyukela eMngeni bazitholela indawo ePhayindane.
Abantu bakwaKhwela nabakwaCele basikelana umngcele wezwe eZimbokodweni, nabantu bakwaLuthuli eNungwane. UPhindela kaFebe walanda abasekhweni lakhe abakwaGumede ngoba phela wayesaganwa khona ngoba sekuphele ubuhlobo. Wafike wabakhisa eduze kwakhe eMzinto. Kwathi lapho eseqala ezwa ukuthi uyagula, wacela umlamu wakhe okunguMakhutha nowayeseyinduna yakhe, ukuthi abambele abantwana bakhe isihlalo sobukhosi.
UPhindela wayenethemba lokuthi ngeke abangise izingane zakhe ngoba babehlobene kakhulu. Kwathi ke lapho uMakhutha esekhotheme, ubukhosi bathathwa indodana yakhe uMakhutha okwabe kunguMntambo, bangabuyela kwaKhwela endodaneni kaPhindela, uDiki. UDiki wazama ngakho konke okusemandleni ukufuna ubukhosi bukayise, kodwa abakwaMakhanya nokwabe kungumkhulu wabo oMakhutha, bavele batshela indodana kaPhindela, uDiki ukuthi uyise waphanisa ngabo ubukhosi wabunika uMakhutha. Wazama ngazo zonke izindlela ukufuna ubukhosi bakubo uDiki wangathola nawukusekwa isizwe sakubo, bahamba kanjalo ke ubukhosi babo.
Kwase kuthi abakwaMakhanya banquma ukuba izinsizwa zakhona ziqomise izintombi zakwaKhwela, nezakwaMakhanya ukuze babe nobuhlobo khona bengezuhlaselana nangobukhosi ngoba sebehlobene. Babuthola kanjalo ubukhosi bakwaKhwela. Amaqhawe akhona kwaKhwela, likhona elagama kakhulu ngesikhathi KwaZulu kubusa iSilo sakwaDukuza iLembe, kwabe kunguMaguya kaFasheni owaye ngomunye webutho loFasimba nalapho okwathi ngesikhathi kuhlaselwa abeSuthu, uMaguya wabuya nomhlambi omningi wezimvu okwaba umhlambi wokuqala wokuba kwazo khona KwaZulu ngoba zazingekho.
Ukulamana Kwabo
UNduli wazala uMasineka, yena wazala uFasheni owazala uMaguya wazala uMningila, uMbunduli, uFebe, nabanye. UFebe wazala uPhindela no Gcoboki. UPhindela wazala uDiki, yena wazala uMashonengashoni. Bese kuthi uGcoboki azale uKhisha owazala uDlangezwa.
English Summary
History and clan praises of Khwela people.
By: Mbusiswa Jerry Zuma

10 thoughts on “Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaKhwela”

  1. Sicela ubukhosi baka khwela bubuye kasikho isibongo esingena Nkosi yaso hlanganani maNduli

    Reply
  2. UKhisa akazalanga uDlangezwa kuphela bakwethu akungadukiswa abantu maningi aMadodana kaKhisa futhi uDlangezwa ungomuncane emadodaneni kaKhisa akasiyo ngisho inkosana kaKhisa , abahlala eGolokodo bayawazi lomlando engiwushoyo akungaqhakambiswa umuntu oyedwa

    Reply
  3. ASIPHUMI KUQWABE ABANTU BAKWAQWABE ASINABUHLOBO NABO SIYAGANISELANA KWASENDULO ASIVELI KU KHONDLO FUTHI

    Reply

Leave a Comment