Izithakazelo Nezindlu ZakwaZungu

Gwabini!
Wena owacosha iqatha linenhlabathi,
Wangabe usalithintitha,
Baphephezi,
Wena owakhishwa ngenoni emgodini
Geda!
Sengwayo!
Mhlehlo!
Ncwane!
Manzini!
Hamashe!
Nyamakayishi isha ngababhebhezeli.

Nansi incazelo yomuzi wakwaZungu nendlela abelama ngayo
UBaphephezi onguGwabini wazala uNyamakayishi, yena wazala uSengwayo, owazala uMhlehlo owazala uNcwane, yena wazala uMakhoba noZungu.

UMakhoba wazala uJoko (idlinza lakhe lingasediphini lezinkomo ngasekolishi lamaphoyisa oNdini) yena wazala uMgebisa owazala uNdabayakhe.

UZungu wazala uTshana, uMagedeza, uNqangi noPhasheni.

Indlu yaseNtandakuwela oKhukho
UTshana wazala uManzini noMbondi. UManzini wazala uMfanawendlela, uSidada (Imboza ngokwebutho lakhe), uNdengezi ezimashumi, noKhonswa.

UMfanawendlela wazala uMdabula yena wazala uMqiniseni owazala uBhekifa (uSingabathakathi) noCuphulaka Elphas owake wabambela indodana yomfowabo uBhekifa, igama layo okungu Mpiyasokhukho George. INkosi yasoKhukho kayiyitholanga inkosana yaze yakhothama. Njengamanje sekubusa uFalethu Alexius kaBhekifa Zungu.

UMbondi wazala uZanxu, uZanqwana wazala uMkhosana owazala uMaphelu. UNqangi wazala uManuku, yena wazala uMpunzi owazala uPhobana, uDwaba (Imboza), uMbhedukana (Inkonkoni), noBhejane (Indlondlo). Bonke laba baseBabanango nase Denny Dalton. Olunye uzalo lukaNqangi lukwaMdumela, oSuthu naseKushumayeleni noluphuma kuBomvana noGaqa, bakaMpunzi.

Indlu yakwaMadlebe, eMpangeni
UMagedeza wazala uMadlebe, owazala uLokothwayo owazala uZanya, uMahlambulukana noPhesheya. UPhesheya wazala uKangikho noMangenhliziyo. UKangikho wazala inkosi uBhekizizwe noZenzo Khulumangifile. Inkosi Bhekizizwe yake yabanjelwa nguyise omncane uMangenhliziyo isencane. Yona-ke inkosi uBhekizizwe yakhothama ingayitholanga inkosana kundlunkulu wayo, uSibongile (obeyiNhloko yezeMpilo Kwazulu-Natal). Ubukhosi base buwela kumnawakhe inkosi uZenzo, ebusayo kumanje.

Indlu yakwaMaphasheni eHarding
UZungu wazala uPhasheni yena wazala uDeyana owazala uDeyi, yena wase ezala uNkwani owazala uSobaba. USobaba wazala uZimema owazala uLinkasi yena wazala uMdabuli ozale iNkosi uSidumo ebusayo.

By: Mbusiswa Zuma
Reference: Bonginkosi Zondi no Dumisani Mazibuko. Ilanga Newspaper

Leave a Reply