Izisho Ngolimi LwesiZulu

Izisho zifana nobuciko ekukhulumeni ulimilwesiZulu. Injongo yabo lobubuciko ukunandisa nokunonga nokunothisa ulwimi lwesiZulu. Isisho into enomqondo ojulile nedinga ukuhlaziywa uma isishiwo ngenxa yokukekela kwayo. Sisithola sigigiyela, singayigaguli into njengoba injalo njengokuthi: “ukubamngwa nezibi” lokho kusho noma kuhlonishiswa ukugula kakhulu kumuntu ogulayo. Ukujula kwaso futhi sike sibe nokushuba okuthize kwezifenqo: “Ukudliwa izindunduma” lokho kushiwo kumuntu owabhungukayo ekhaya noma endaweni aziwa kuyona kakhulu. Ukunyamalala kufenqeziswa nokudliwa, bese izintaba zifaniswe zona nezindunduma.

Indlela ezwakalisisayo yokuchaza isisho ukusiqhathanisa nesaga. Isisho siyibizana lamagama angaqedi noma anganikezi umqondo ogcwele. Ngalamazwi siqonde ukuthi akusiwo umusho ophelele ongazimela wodwa.

Isibonelo; “Ukubola amathumbu” lapha umqondo ogcwele ungawuzwa kahle emshweni uma sithi, “Azinanhlonipho izingane zalomama walaphayana, zonke ziyimidlwembe, akazalanga wabola amathumbu” Lapha kuyakhanya umqondo walesi sisho uma sekunomusho ogcwele naso sisetshenziswa kulowomusho.

Izisho nencazelo zazo
Amanzi amponjwana – Utshwala (ikakhulukazi obesintu)

Abafana boqunga – Imikhovu

Imbuzi igudla iguma – Ukufuna into kodwa umuntu angaphumeli obala ngaleyonto ukuthi uyayifuna

Insakavukela umchilo wesidwaba – Into eyenzeka nsuku zonke

Iziduli zabasali – Into eningi kakhulu

Ukubamba indlela – Ukuqala ukuhamba, ikakhulu uhambo olude

Ukubambisa udonga – Ukukhohlisa noma ukulindisa isikhathi eside ungaqhamuki

Ukubangwa nezibi – Ukugula kakhulu

Ukubeka isandla – Ukushaya omunye umuntu

Ukubeka uhlangothi – Ukulala

Ukubhekwa yisambane – Ukuba neshwa wehluleke kokufunayo

Ukubhonga emswanini – Ukukhala kungenakusiza, noma izinto sezize zonakala

Ukubola amathumbu – Ukuba nabantwana
abaluhlupho, abangasizi ngalutho

Ukubuya ulambatha – Ukungaphumeleli entweni obuyisukele phansi uthi uzoyizuza

Ukucasha ngehlamvu njengenkawu – Ukwenza izaba nje ezingasho lutho, kubonakala ukuthi usephutheni

Ukucela empunzini – Ukubaleka

Ukuchitheka kophoko – Ukonakala kakhulu kwezinto

Ukudla udaka – Ukuhlupheka, umuntu alambe into azoyidle ingekho

Ukufakana imilomo – Ukuxoxa, noma ukubonisana ngodaba olujulile.

Ukugaqela eziko – Ukuziyisa engozini.

By: Mbusiswa Zuma

1 thought on “Izisho Ngolimi LwesiZulu”

Leave a Comment