Izinkinga Zokusebenzisa Isibongo Esingaziwa Amadlozi

Izindaba zamadlozi zinezinkinga zakhona uma ungazenzi ngendlela efanele. Kulendaba sizobheka ukusetshenziswa kwesibongo ngumuntu ocabanga ukuthi usebenzisa ekuyiso kanti amadlozi wona awamazi agcine esenezinkinga.

Kuyenzeka ngesinye isikhathi umuntu wesifazane azalele ekhaya noma ngabe eseshadile. Kwesinye isikhathi inkinga avamise ukubhekana nayo ukuze abuyele ekhaya kusuke kungukuthi umakoti uma eganile engabatholi abantwana noma akhulelwe izisu ziphuphume. Lokhu kwakwenza ukuthi abantu basemzini baphoqeleke ukuthi bamdedele ahambe aphindele kubo mhlawumbe kusuke kuyizimo ezithile emzini wakhe ezimenza ukuthi angakwazi ukuthola abantwana. Ngesinye isikhathi umakoti wayehanjiswa uma kubonakala ukuthi usezithwele khona kungeke kusenzeka inking. Nabasemzini basuke befuna ukubona nokuthi uzokwazi yina lena ukuyibeletha uma ehleli kubo. Umakoti ngempela ayizale ingane iphile. Kuzothi uma umakoti uma esephindela emuva emzini wakhe kufanele nakanjani ukuthi ingane bayikhiphe ngembuzi. Naphambili kubo kwengane bayamukele ngembuzi emadlozini akhona.

Ngokomthetho kanye nokosiko ingane uma izalelwe komalume bayo eyakhona leyongane. Kuyenzeka ingane iphindele kubo ingazange ikhishwe abantu abadala abakhona egcekeni bangakunaki lokho. Uma kwenzekile lokho kuba nezinkinga eziningi ezilandela lowomuntu noma esekhulile. Omunye umuntu izinto zakhe zihambe kahle kodwa uma ethi ushisa impepho ingahambisani naye ngoba mhlawumbe usuke ebiza amadlozi amanye. Uma empephweni ebiza isibongo sakubo komalume bakhe kuvumelane izinto zakhe zilunge. Ngoba abanye basuke sebadala kuvele ukuthi isibongo akufanele asibize isiphi noma amadlozi amsingethi imaphi. Kuthiwa uma uzalelwe komalume bakho usuke ugadwe idlozi lakhona.

Kwesinye isikhathi intombi uma izaliswe kwenye indawo yahlukana nobaba wengane. Bese kubakhona umuntu omunye osuke ezoganwa yileyontombi ngalesosikhathi athi uzoyithatha nengane yayo kufanele leyongane ayihlawulele ngokwesintu. Ingane leyo isizobiza isibongo salapho kodwa ngezinye izikhathi ingane uma isikhulile ifune ukubiza isibongo sakubo. Uma kunjalo kubalulekile ukuthi kuhanjiswe yonke into ngendlela.

Kweminye imizi lokhu kudala ingxabano kubangwe. Lapho ubaba okhulise ingane leyo ezwakalisa ukungasithandi isinqumo leso. Ziningi izimo ezivelayo ngokuhlukana kwabantu ngokusetshenziswa kwesibongo okungesona.

Noma umzali esengasekho emhlabeni lokho kuyakhaleleka ezinganeni zakhe. Umama maMdabe osixoxele lodaba unenkinga enjalo, ubaba wakhe wakhuliswa kwaMthethwa. Umkhulu wakaMthethwa wakhulisa ubaba wakhe, wamngenisa emadlozini akaMthethwa kodwa ebe engowakaMdabe lapho ezalwa khona. Manje uthi inking yingoba ebiza uMdabe okuyisibongo sakubo kuyabangwa emadlozini ngoba babikwa edlozini lakwaMthethwa. Okuze kusize okwamanje ukuthi uma eshisa impepho kumele abize uMthethwa. Ukulungisa lokhu kuyofanele ukuthi ahlangane nodadewabo asesele naye bahambe bayokhipha ubaba wabo kwaMthethwa nakoMdabe bamukelwe ngembuzi nakhona. Okunye okubalulekile okumele ukuthi uma esukhulile esufuna ukuphuma esibongweni asisebenzisayo ukuthi ahlalisane phansi nabantu abadala acele imvume ukuze konke kuhambe kahle kungabikhona umbango.

By: Nqobile Mdabe

Sources: Mama M Mdabe and Bongiwe Mkhize

Leave a Comment