Izinhlobo Zotshani

Utshani nokusebenza kwabo

  • Ikhwani – likhula libelide limila emaxhaphozini, kwenziwa ngalo amacansi
  • Insinde – Buvamise ukukhula bungabi bude kakhulu bunesiqu esizacile. Buvamise ukumila emahlanzeni nasezinkangala buthandwa yizinkomo ngoba ziyakhuluphala mazidla lobutshani
  • Inqoqondwane – Bumila emaxhaphozini bona buqinile abukheki kalula kwelukwa ngabo isibopho. Lesibopho sisiza ukubopha umyaba bekuyiwa kotheza noma isibopho bekufulelwa indlu katshani
  • Uhashu – Utshani obude buyingozi buyasikana mawububambe wanganaka kulukwa ngabo izintambo
  • Ungwengwe – Utshani obumila bunabalale phansi bubeluhlaza, luyinhlobonhlobo ke ungwengwe khona elokuhlobisa emabaleni emizi, khona elidliwa yimfuyo.
  • Uqunga – lukhula lube lude lubomvu, lumila emingceleni yamasimu kubengathi yiyo ekuhlukaniswe ngayo emasimini
  • Ilala – likhula libelide, limila emaxhaphozini, lenza macansi nezitsha zokudlela nokugcina ukudla
  • Umnyankomo – Utshani obuhle obuthambile obuthandwa yizinkomo buvamise ukumila ngaphandle kwesibaya
  • Incema – Imila ibeyinde, imila emfuleni, yenza amacansi nezicephu

English Summary
Listed above are types of grass that are used by people on daily basis in making grass mats, feeding animals and other things at home.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment