Izibongo zeSilo uMisuzulu kaZwelithini

Kuyinsila kaZulu noma nje wesizwe sikaPhunga ukuthi Amakhosi abe nezibongo zawo, ukuba nezibongo zawo akusho ukuthi kukhethwa iphela emasini kugcina ngawo kuphela kepha ngisho izinsizwa nje ziyaba nezibongo ngobunsizwa bazo. Lapha ke sithi ake sithi qephu qephu ngezibongo zenkosi yakwaZulu esanda kuhlala esihlalweni sobukhosi uMisuzulu. Zime kanje ke izibongo zikaBayede…

Misuzulu Zulu - Wikipedia

Uvete oyisinana ogxuma wahlala esihlalweni sawoyise

Noyise mkhulu samlingana

Ubhesh’ elilodwa abanye bencinya beshintshashintsha kepha

Yena ebhinca nawoyisemkhulu.

Inkombankombane eyakhonjwa uZulu ngomhlambi wezinkomo

kwaSobhuza bathi uyena oyakuhlabana.

Usihlabani esihlabana singakaphushwa nawoMdlokombane

Abanye behlabana manje sebezimpunga kodwa yena uthe

Engakabi ihlule isihlalo samlingana.

Ibhongampisi likaNdaba nelawoMandela

Elibhonga lingawuvulanga umlomo kodwa lazwiwa ngezinye

Izigodlo kwagijima izinkantolo nabammeli.

Lize lazamula kwabanye kwanyakaza amajaji

Amakhulu ezinkantolo, kwanayakaza izigodlo.

Inkombankombane eyakhonjwa idlozi elikhulu uJininindi

Ngoba uyena uwanika umthunduluka ovuthwe ngeNala

Lofufuza lwafuzisa nasopho lwakho.

Umagama ezinkulungwane kuzozonke izindawo ebhalwa

Zintatheli, kubhala nabamanga koFacebook, nakuzozonke

Izinkundla zokuxhumana.

Undabamlonyeni, indabisegudwini kulolonke elaseMzansi

Naphesheya kwezilwandle bakhuluma ngaye

Bathi akayukubusa akayukuba nkosi, ngalokho sebemnikela

Kwizinyanya zawoMqwalajuba nezawoMsimude ukuba

Zimsingathe zimhlalise kwelenyoni.

Uncwadi yamafa eyafundwa nguMangosuthu Buthelezi uNdunankulu

Kazwelonke yabonwa yiNdlunkulu, ihholo nethimba lonke

Lezindaba kanye noZulu wonkana.

Umlomo othule asiwazi ukhuluma ngoba sekwakhulunywa ngamaphepha

Ezinkantolo nangobuxhakaxhaka bezobuchwepheshe.

Indlulamithi yawoNdaba noPhunga kuhlanganisa noMageba

Ngoba libadlule bonke esihlalweni eyabekwa ngobabamkhulu.

UNcwadi zemqulu nemqinga ezafundwa wuNdunankulu kuziliwe

Unina elele engasenakuvuka kodwa yena wavuka ngesihlalo

Qede kwaviva amabutho onke ngaphandle noMgiliji waseMahhashini.

USihlalo sobukhosi siye samnukela zonke ezakubo

Kwendlulamithi zashaya amakhala zamisa amashoba zamphika bukhoma.

Uvunywe nguBhushu ngeBheshu lesikhumba alibhincayo

Wavunywa nguMqwalajuba ngophondo olulenga entanyeni.

Ikhonjwe abaphansi asiphebezwa. Uye wavunywa uJininindi ngobuso

Sakhumbula eyeziGqoza, sakhumbula namahlathi aseNkandla.

Wena weNdlovu!

Wena weNdlovu!

Bayeeede! Ndlulamithi kaZulu

Edlula ezinye ngentamo ecosha kweziphakeme!

Hlanga lomhlabathi!

Leave a Reply