Izibongo zeNkosi uCetshwayo

Izibongo zeNkosi uCetshwayo

Uzulu laduma obala,

Lapho kungemunga kungemtholo.

UHlamvana bhula mlilo;

Ubaswe uMantshonga benoGqelemana.

Inzima lemnyama,

Engabubende bezingonyama,

Ibiqhutshwa uMseleni benoNgalaza;

Bathi ifanele ukuyosikwa  izihlangu eMkhweyantaba.

Bathi: iyekeleni ubumnyama bayo buyasabeka;

Ifanele ukuyawucela imvuka kaNkosinkulu.

Unqabelabantu ukudonsa;

UManz’ aphuma ezimbotsheni zoMtshezi.

Isiguqa esizifulele ngamahlamvu,

Enqabeni kwaDludluma kokaMsweli.

Umsindo okuNtilingwe ngowani?

Ubangwa abaseNtengweni nabakwaKhinya;

Uxokozelelwe abaseNtengweni nabakwaKhinya;

Baxokozelela indlondlo yakokaTshana

Bathi: Ndlondloni lena

Engabhuli amaphiko?

Zonke izindlondlo ziwabhula amaphiko?

Ozingelwe izwe laseNhlungwane;

Amakhe amakhaba emile ezixexeleku.

Thambekeka wena owaliwayo;

Thambekeka wewuse iNtambanana;

Uyewuse nangezinyembezi.

Mhla eyodabula kwaNgxangaza;

Abafazi bakwaNgxangaza bazolala esibayeni njengamathole

Kazi amathole azolalaphi?

Uye wadabula kuMlaba

Obezalwa nguKhwani;

Wafika wamnika inyanda yemikhonto;

Ethi: MntakaNdaba uze ubagwaze nasemehlweni.

Inyathi kaNdaba

Empondo zimakhenkenene

Bayivimbele ngamaphand’ emkhonto,

Beth’ uMlathuze kayikuwewela;

Ithe isiwuwela, yawuwela ngamakhand’ amadoda

Watshikizela uMatshikizela omnyama;

Edondolozela ngenhlendla yakhe ebimathatha,

Impi yakhe eyoyibuthis’ eNdliwayini,

Wazihlaba kanye namathol’ azo

Kwathiwa ziyeke lezo MntakaNdaba

Ngezikanyokokhulu

NgezikaLangazana.

Watshikizela uMatshikizel’ omnyama

Edondolozela ngenhlendla yakhe,

Eyoshona ngesikhala

SikaMpehlela noMaqhwakazi;

Eya ngoNohadu obezalwa ngoMsweli

Uyawukhokha umnyatheliso,

Iqabi lakwabo lezinkabi, elimpunga.

Uya ngoMphepha obezalwa uNdengezi,

Uyalikhokh’ iqabi lakwabo

Elimnyama lezinkabi;

Uya ngoGawozi obezalwa nguSilwane,

Uyawukhokha umnyatheliso

Iqabi lakwabo elinkone lezinkabi.

Watshikizela umatshikizel’ omnyama

Edondolozela ngenhlendla yakhe

Eyoshona ngesikhala samahlath’ amabili;

IShowe kanye neDlinza;

Eya ngoSikhonyana obezalwa uNgqungqulu;

Uyawukhokha umnyatheliso

Iqabi lakwabo elixub’ imbala.

Isilo esimaduna sakokaTshana,

Esikhangel’ abantu baduka nolwandle,

Nanamuhla basadukile.

Esimenyezwe nguMzili ezalwa nguSiniswayo,

Wathi ningayihlabi leyondlovu,

Ukube niyahlabile kobe niyibangile,

Iyawuvus’ imland’ emdala

Eyayinzawo ngawoyihlo.

UHlohloloza ngendlov; enohlanya;

Indlovu ethe imuka

Babeyixokozelela.

Uzitho zimagwegwe,

Ngoba zigwegw’ abakayise.

UJininindi omnyama,

Ongabubende bezingwe nobezingonyama.

Ongangamabuya eziziba zolwandle noThukela,

Usakha lukhalweni enhlanganisweni

Lapho kuhlangana khona imifula,

Kanye neyabafo kanye nabafokazana.

UGaqa libomvu lawo Bathonyile,

Isibuko sikaMaphitha benoNzibe,

Ebebezibuka ngaso beya kwaNkosinkulu.

Ohlathi limnyama;

Limnyama konke nemizi yalo.

Ebelinjeng’ ebelilal’ izindlovu

EzikuMakhehle.

IGwalagwala likaMenzi,

Elisuk’ eNtumeni kwabhej’ iShowe

Kwaze kwaye kwabhej’ uThukela.

IZulu elidum’ eNdulinde phezulu,

Laduma lazithath’ izihlangu zamadoda,

Indaba yenziwe uManqina obezalwa uNkontshela,

Uyena othath’ izinkomo zaseMangweni,

Waye wayozithela ndawonye

NezaseMkhweyantaba,

Ngobethathe uNxaba kaMkhono,

Isiziba sikaHamu, benoZiwedu,

Esibhukudis’ izihlangu zaseMkhweyantaba

Ilanga liyoshona.

Abantu baseNtengweni,

Ngiyabesaba ngibasolile,

Bazibukul’ itshe linemamba

Imamba yath’ ukuvuka yangen’ ehlathini,

Ihlathi linembube,

Yamaphul’ ubusongelwe kaNongolaza.

UMthunduluka ovuthw’ eNdulinde

IZigqoza ziyawulabalabela,

Udl’ uNomsimekwana

Obezalwa nguBikwayo

Wamshaya phansi koludumayo eziqungeni,

Akwaze kwaba ndaba zalutho.

Wamudl’ uSgombe obezalwa uMatshana

Ngaphesheya kukhona abamhlophe

Uze uyesab’ imlandemdala;

Eyayenziwa ngawoyihlo.

Udunusel’ uNdi kanye noKhahlamba.

UMagwaz’ eguqile njengethole.

USinikinikini singamashob’ oSuthu.

Ubhukudis’ abantu bengathandi ukubhukuda

Ngob’ ebhukudisa amadod’ amadala,

Ngob’ ebhukudisa uNongolaza ezalwa uNondela,

Wabhukudis’ uThemana obezalwa uNohaye,

Wabhukudus’ uMgebisa obezalwa uJokwe,

Wabhukudus’ uMatshekana obezalwa nguMaqhoboza.

UMamba yeVuna

UMaqhumusela

Eth’ ukuvuka yadl’ abakayise

Wadl’ uMbheduka kwabakayise,

UMbheduka njengesona,

UPhaqa njengelanga;

Inyathi yaseNhlakanhlakeni,

UKhwani liyasikwa liyahluma,

Ngengxenye linguPhunga,

Ngengxenye linguMageba.

Amakhubal’ adliwa nguyena kwabakaMpande.

Wadl’ uNtshokweni obezalwa uMpande,

Amakhubal’ adliwa nguCetshwayo kwabakaMpande.

Wadl’ uMantantashiya obezalwa uMpande,

Amakhubal’ adliwa uyena kwabakaMpande,

Wadl’ uSomxhwana obezalwa uMpande,

Amakhubal’ adliwa uCetshwayo kwabakaMpande.

Wadl’ uMdumba obezalwa uMpande,

Amakhubal’ adliwa uyena kwabakaMpande.

UNonzila ukudla kwamagwala.

Amagwal’ adl’ ububende.

ULanga phum’ endlebeni yendlovu,

Nyakambe liyophuma kweyengonyama.

Impunzi kaNdaba

Bayibambe ngandlebende

Phezu kukaLangazana

Yadlumuluka yadl’ amadoda.

UGuqabadele!

INhlambamasoka! (Yibinda Nkosi!)

 

Brief overview

This article is a Zulu king’s praise poem. Praise poems are derived from their heroic events, incidents and also some of the decisions they made during their reign. The praises also arise from the king’s experiences, from being a young prince en route to being the king. Here we have only written few praises taken from only five Zulu kings, in this case Cetshwayo.

1 thought on “Izibongo zeNkosi uCetshwayo”

Leave a Reply