Izangelo

Izangelo lezi izidlaliso lezi eziqanjwa ingane uma isanda kubelethwa unina wayo. Lokhu usuke enzela ukumthuthuzela noma ukumthulisa uma ekhala noma uma efuna ukumlalisa. Uma izangelo lezi eziqamba unina womntwana kuyenzeka aziqambe ngobekwenzeka ngenkathi esazithwele, njengobunzima akabuthole ngenkathi esazithwele noma ke, kwesinye isikhathi aziqambe ngenjabulo akayithole emva noma ngokulethwa komntwana emhlabeni. Uma lomlobokazi endele esithenjini, umntwana uzithola ngokupikla kukanina, phela unina usuke upiklela akandele nabo mhlambe uma kade bemmise lubhojozi ngezizathu ezithile. Kuleli khasi sibheka isibonelo ngoMenziwensizwa Nxumalo ngezangelo akaziqanjwa unina wakhe.

EzikaMziwensizwa Nxumalo

Zinsizwa! Zinsizwa Muzi!

Ngagana ngimuhle, Muzi!

Ngakhulelwa ngaphenduka,

Bangengama ngesithunzi,

Ngabathe, ngiyathe Muzi!

Phind’ukuvum’amaNdwandwe,

Phind’ukukhula umntwana.

Zinsizwa! Zinsizwa Muzi!

Waqhamuka madlis’umona ngokusa!

Madabul’ubumnyam’odlisa ngenkani!

Ozakweth’izinsizwa ziphelel’eGudunkom!

Bayokhulum’ezingosini Madlisangenkani,

Bayoze baphumel’obala, Nkonjan’emnyama ngenkani!

Badwenguluke bangqazuluke bayivuma:

‘Ziphelel’izinsizwa kaMkhatshwa!’

 

Kokunye kuyeneka zixutshwe nemilolozelo, bese zedlulela kokusazibongo okubhekisa kwizigameko njengokugula komntwana.

 

Thula Mfana wami

Thula nto yam ngazitholela

Sigaxana mabhande

Bayokushiya bekubona

Nsizwa zihamba ziy’esikeni

Mavuswa yi-ambulense yaseMantobela

Mabuy’ umbelethe njengojosaka

Ngithumela wena mfana wami phambili

Angisoze ngathumela lutho ngemuva

Ngibalethela wena

Thula baba!

Owa, owa, owa owa

Hamba mfana wami

Bayokuzwa ngephupho naphambili

nangePhasika bayobe bebiza wena

beth’ usufile kanti awukafi

mavuswa yilambu

izinsuk’ezine ulele phansi

ungasaphefumuli

Kodwa namhlanj’ uyaphefumula

Silwan’ esibomvu esingabonwa muntu

Sibonwa njengenkum’ ihamba phans’ esikhunini.

Lomlolozelo ongenhla kanye nezangelo ezika Thamsanqa Mhlongo.

 

Brief overview
When a child is born, the mother composes a lullaby and or nursery rhymes which help the child to sleep or to stop the baby from crying. This article gives a background on how nursery rhymes and lullabies are created. Some of the nursery rhymes are motivated by the events the mother endured during pregnancy and some stem from the expectations the family usually has over the child once he/she is grown.

Leave a Comment