Isikhumbuzo seSilo Samabandla uMntwana uZwelithini

Ngomhlaka 22 Mashi 2021 isizwe sikaZulu nesifunda sonke sakhungathwa ifu ilemnyama, sasala siyizintandane ngokulahlekelwa Isilo Samabandla onke uMntwana uZwelithini Goodwill Zulu. Isilo sakhothama emuva kokudunguzela. Selokhu sakhothama Isilo zibeningi izinxushunxushu endlunkulu kubangwa isihlalo sobukhosi. Kepha ke kubukeka sengathi selidlulile ifu lokubangwa kwesihlalo sobukhosi njengoba esebekwe ngoku semthethweni uMntwana uMisuzulu. Kuwumkhuba wakwaZulu ukuthi abangasekho bakhunjulwe. Ngaphambi kokuba usuku iShaka’s Day lushintshwe lube iHeritage Day okwakubungazwa ubuqhawe beLembe ‘leqa amalembe ngoku khalipha. Ebongwa nje ebongelwa amagalelo akhe ekukhuliseni isizwe sikaPhunga noMageba.

This image has an empty alt attribute; its file name is Isilo-samabandla.jpg
Isilo Samabandla

Kulonyaka ka-2022 ngoMashi okuyiyona nyanga okwakhothama ngayo Isilo Samabandla, bekubungazwa ubuholi baso. Inyanga kaMashi inyanga yesikhumbuzo sakhe, . Zibembili izinkonzo zesikhumbuzo, eyodwa yayihlelwe omama besizwe baseNdlunkulu yona esigodlweni kwaKhethomthandayo, eyesibili isesigodlweni kwaKhangelamankengane yayihanjelwe Isilo esibekiwe uMisizuluka Zwelithini kanye noNgqongqoshe wakwaZulu uMntwana uPrince Mangosuthu Buthelezi. Lisi zinkonzo zazihanjelwe abaholi bamabandla ahlukene. Isilo sikhunjulwa kakhulu ngobuhlakani baso kanye nobuholi baso siphethe isifunda sakwaZulu.

Abantu bamkhumbule kakhulu njengomuntu obethanda ukuthula kanye nobumbano esizweni sakwaZulu. Isilo sikhumbuleka kakhulu nasodabeni lomhlaba wesifundeni sakwaZulu. Kuzokhumbuleka ukuthi kucishe kwasuka isiphepho kukhulunywa udaba lokuthi umhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust Fund ube ngaphansi kwesandla sikahulumeni. Isilo sasukuma sama ngazo zombili siphikisa lokho. Lokhu kusho khona ukuthi ubengumholi omelanayo neqiniso.

Brief overview

The month of March 2022 served as a remembrance of the passing of the late Zulu King Isilo Samabandla. In his commemoration, he was remembered as a symbol of peace and unity by his nation.

Leave a Comment