IShisanyama eThekwini

Sekuyisona isikhathi lesi sokuthi ubani nobani abhukule isidwaba sakhe azibambe ziqine ngoba isimo somnotho siyantengantenga njengoba kuyilesikhathi sikaKhuvethe nje. Abantu balahlekelwa imisebenzi ngapha nangapha kanti nekati lilele eziko kweminye imizi. Kulesikhathi esinzima kanje kuhle ukuthi intsha iqhamuke namasu okuziphilisa njengoba isimo sisibi kanjena nje. Ingakho ke kushayelwa izandla uma kukhona umuntu omusha oqala into entsha ikakhulukazi ethinta ukuhwebelana sesisho ibhizinisi. Kulengosi siloba nje sishayela izandla umfokaMvelase uPrince Mthembu ovule ibhizinisi elidayisa ngokudla kwesintu khona lana eThekwini namaphethelo. Lendawo idayisa nenyama eyosiwe kanye nephekiwe. Kuhle ukubona intsha izibambela mathupha ezintweni ezithinta ukuzithuthukisa kanti ke kumele kubungazwe kuphinde kujatshulelwe uma kukhona intsha eyenza imizamo yokuzithuthukisa njengaye umfokaMthembu njengoba kungelula neze ukuqala ibhizinisi umncane ungenalo noxhaso lwezimali.

This image has an empty alt attribute; its file name is PHOTO-2021-07-01-12-24-22.jpg

ICorner Chow Shisanyama itholakala endaweni yase Phoenix khona eThekwini, endaweni ebizwa ngokuthi 04 Markhouse place, kanti kuseduze nje kwe Whitehouse pharmacy njengoba ibukana nayo. Kulaba abafisa ukulayelwa ukuthi uhamba kanjani uma uya khona eCorner Chow bangathintana naye uMvelase kwinombolo kamakhala ekhukhwini ethi 083 9868 064 khona ezoyakela kahle angaduki. Okunye okuhle ngalendawo ukuthi ukudla kwakhona akumbi eqolo kulaba abathengayo njengoba inani liqala ngaphansi kwekhulu uma uthenga ukudla khona kanti ke nabasebenzi bakhona banobuntu. Izinhlobo zokunye kokudla okudayisa khona ngokohlu lwazo lume kanje:

Outies Chow – R40,00

Ihamba nenyama ye “Wors kanye nephuthu noma ne rice” kanye noshatini kuya ngokuthi umuntu uzikhethela kuphi.

Chow Chow R35,00

Yona kuma i”quarter” yomlenze nawo ohambisana ne Rice/uphuthu/pap ehambisana noshatini.

Ziningi ke nezinye izinhlobo zokudla okutholakala khona abantu abazokufica uma bevakashele kulendawo. Iningi intsha yasezindaweni ezakhele neTheku eqala amabhizini amasha futhi ezimisele ngokwenza umehluko ezimpilweni zabantu ngoba phela lama bhizinisi abaye aqashe bona abantu bakulezindawo ukuthi basebenze kuwe. Ingakho ke kubalulekile ukuthi siwaxhase siweseke futhi.

Leave a Comment