Inun’ Emnyama II

Sisekuyo lendaba kaSomahhashi, kuhle sikuveze ukuthi ukudlula kwakhe emhlabeni kuhlabe kwaphukela kuthina balandeli bomculo wesintu, nosekusenze salahlekelwa yithemba thina balandeli balomculo futhi kwacacisa bha! ukuthi kushuthi alikho iciko lalomculo elizogugela kuwona njengoba engasabaleki amaciko akithi asendile singakashayi isikhathi. Njengoba nensizwa eyasebenza kakhulu noMbomvu uMgqumeni naye washeshe wasishiya emhlabeni.

Inun’ Emnyama igqame emculweni kaMaskandi isebenzisana nensizwa engasekho emhlabeni uKhulekani Mqgumeni Mseleku, akaqale ukusebenza naye ngonyaka wezi 2001. UmfokaMbomvu ubuqela kwelinye kamaqembu kaMgqumeni okuyi Thwasa Lami, ehambisana noKhangelani DSD Mhlongo, okuyila esaqala ukuzwa iphimbo lakhe elimtoti lokucula, kanti ke ubugagu bayo lensizwa besibubona nakuma DVD akhe uMqgumeni, njengoba saqala ukumbona egida kule DVD esihloko esithi, “Sincind’ Igazi”.

Inun’ Emnyama ibe isiphuma inxiwa layo, ishiya emaqenjini kaMgqumeni yakhipha icwecwe elisihloko sithi “Sihlupheke sonke” neyashisa izikhotha, kwasalwa kuvalwe imizi kwamanye amadoda ngenxa yamanoni ayekulo lelicwecwe okubalwa kubo lengoba ethi “Agugelekhaya” kanye nale ethi “We Gcinile”. Kanti ke! Lesi kwakuseyisiqalo noma nje sithi kwakusasivezela ubukhosi balensizwa okwathi ngokuhamba kwesikhathi wabekwa ngokusobala ngabalandeli balomculo kanye namanye amaciko acikoza kanye nayo lenqgalabutho. UMbomvu besingamazeli ubuqhawe bakhe engomeni kuphela kodwa ubaziwa kakhulu nangesihe kanye nenhliziyo enhle abenayo. Njengoba kwaziwa nje ukuthi kunamaciko avele ngaye futhi okuwuyena owabeke ebalazweni, kwabanye babo sibala uMnikezwa ukuwumfowabo, uSgabiso odume ngele Cheetah, ukubala abambalwa.

Brief Overview

In the first article on Mjikijelwa’s passing, I only touched on his passing, his legendary status in the music industry and his overall artistry. To further accentuate the information written on the first piece, this article takes us into his musical career, the artists he has previously worked with until he decided to be an independent artist. What one notes about this hero was his passion for music and his work ethic, as he released eighteen albums and two DVDs since his independence in the music industry, which is a feat that most artists dream of. To this fallen hero we are saying, “Alwehlanga lungehlanga. Ndlelanhle”.

Leave a Reply