Inkolelo ngamatattoo

Kungaba yihlazo uma kungathiwa esikhathini samanje kusenabantu ababambelele ezinkolelweni zakudala abangafuni nhlobo ukufunda ngezinto ezintsha. Indlela yokuphila isihlukile kakhulu kunaphambilini, lokhu kwenziwa ukuthi siphila nabantu abahlukene, abakholelwa ezintweni ezingafani kanye nabenza ngendlela engafani nabanye. Ekuqaleni bekuyinto engajwayelekile ukuthi indoda iluke ekhanda, igqoke amacici noma yenze izinto ezaziwa njengezabe simame kepha manje amadoda aseyakwenza lokho. Ngisho nayo indaba yokugxoka ibhulukwe amantombazane bekuyishobolo lokho kepha manje sekuyinto ejwayelekile futhi eseyamukelekile emphakathini. Ziingi izinto esingazibiza ngokuthi amasiko amasha manje phecelezi “popular culture” ikakhulukazi ezindaweni zase malokishini lapho izinto zesintu nesiko zingasagcinwa kanjalo. Kuleli khasi ke sibhunga ngendaba yokwenziwa kwemibhalo ebizwa ngokuthi amatattoo okuyimidwebo abantu abazidweba yona.

Mningi imbono ekhona ngokufakwa kwama tattoo nanjengoba imningi mayelana nendaba yokufakwa kwamazinyo ensimbi. Kukho konke lokhu okubaluleke kakhulu ukuthi samukele ukuthi abantu abanyi ngandawonye njengamanzi, ingakho kukhona nabantu abathanda imidwebo yama tattoo emzimbeni yabo. KwaMashu ngaseSteshini eduze nje kwendawo yokuqeda isizungu ebizwa ngokuthi i-Artizeni Lounge, kunendawo yokudweba ama tattoo ebizwa ngokuthi kuse Blackfoot Tattoos Emporium. Lana banendawo lapho abasebenzela khona, kanti ke futhi baningi nabantu abayivakashelayo lendawo ukuzokwenza imidwebo yabo ngezindlela ezahlukene abayithanda ngayo. IBlackfoot Tattoo Emporium iphethwe uNjabulo okunguyena isikhathi esiningi oqopha abantu, kanti ke abantu basuka kuzo zonke izinhlangothi zetheku beze kuyena ngoba bazi ubuciko bakhe. Uma ke ungumuntu othanda ubuciko bama tattoo iyona ndawo yakho lena ongeza kuyona ngoba phela namanani akhona awasabisi. Uma uzokwenza tattoo yakho khona uthinta uNjabulo ocingweni umazise ngokuthi ufisa ukuza la akasebenzela khona, bese umtshela nokuthi ufuna ukwenza hloboluni lomdwebo. 

Leave a Comment