Indlela Yokuphila Kubantu Besifazane

Endulo bekuyigugu ukugana noma ukushada uma ungowesifazane, ubuzihlonipha uhloniphe nasendaweni, ukhuthalele ukwenza imisebenzi yasekhaya futhi bekuke kusuke abantu abadala, kungaba omama noma obaba, bakhulume bebodwa ngezingane zabo zigcine seziganene. Kokunye uthunywe uyintombazane kanti ubaba wakho usekhulumile nobaba kamfana kube iyona indlela osuhamba ngayo leyo kuqhutshwe izinkomo zizekini kube sekuphelile njalo. Kokunye mhlawumbe umnumzane akafuyile kodwa unezintombi zigcwele umuzi abanezinkomo bakhulumele amadodana abo kulunge kanjalo. Izingane zazikwazi esikhathini sakudala ukungaphikisani nabazali bazo.

Umuntu oseshonelwe umyeni
Intombazane eseke yagana yalotsholwa yashada, wabe eseyashona umkhwenyane, uma isayincane uyabuyela kubo noma azakhele umuzi wakhe ngoba sewakhishwa ekhaya, ngoba kusuke kubalekelwa lento yokuthi usezoba ngumabuya emendweni. Lowo wesifazane uyaye azakhele umuzi wakhe eduze kwakubo noma eduze kwalapho abegane khona. Mhlawumbe abe nenhlanhla yokuthi kuze kubekhona ofuna ukumganisa futhi. Uma kwenzekile lokho wathola umuntu ozomganisa lowo mkhwenyana omusha uzolobola kubo kamkhwenyana wakhe. Kodwa kuye kubhekwe ukuthi usuke esenezingane ezingaki lowo wesifazane, izinkomo ezizokhishwa zamalobolo zizophuka ngokwenani lezingane asenazo. Ingane ngayinye iyinkomo. Lezonkomo zikhokhwa yilabo osuzoganela kubona zikhokhelwe abalapho umuntu aseganele khona azibe zisaya kubo. Umndeni wakini uyaziswa nje ukuthi uyagana futhi wena kodwa abazothola lutho nawo uyazi ngalokho.

Umndeni lozalwa kuwona owesifazane ubungabi nankinga uma wazi futhi uhambisana nalokho ngoba induna bezaziswa nenkosi yesizwe ngalokho. Uma kade esenezingane uzishiya kubo kwazo noma azishiye kubo lapho owesifazane ezalwa khona bese eyogana yena. Uma kungasekho muntu ongazigcina izingane uhamba nazo uma eyakogana. Kodwa uma sezikhulile izingane ubezakhela umuzi wesibongo sakubo, zivuse umuzi kayise, ikakhulukazi abafana. Bekungabi nankinga entombazaneni ngoba yona vele izoya kogana isishintshe isibongo sakwabo, umfana yena bekumele awakhe umuzi wakwabo nesibongo angasilahli sakwabo.

English Summary
This article looks at the life of a young widow in a community and what is expected of her after losing her husband. She can return to her family home or build her own house close to her father’s homestead or her in-laws’ kraal. If she is lucky she can get another husband but the lobola negotiations would be conducted at her in-laws’ kraal. She can leave her children with the in-laws or take them to her family, if there is no one to look after the children she can take them with her to her new home. But if they are old enough she should build them a house to live in.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment