Imisebenzi eyehlukene yobuhlalu

Ukwenza umsebenzi wezandla isikhathi esiningi isiphiwo umuntu asuke esiphiwe uMdali kodwa abanye sebayakwazi ukuya ezindaweni zokuqeqeshwa bafunde. Ukusebenza ubuhlalu ungomunye wemisebenzi yezandla. Ubuhlalu izinhhlamvana ezincane ezinembobo ephumele ngale, lezimhlamvana zinemibala enhlobonhlobo ukuzihlanganisa usebenzisa intambo kanye nenaliti, ukuba zikhiphe leyonto ewubuciko esuke icatshangwe umakhi walobobuhlalu. Ziningi izinto ezakhiwa ngobuhlalu, njengezigege, izinkehli, amadavadi, izipeletu, imifece, amabhande, othayi, izindandatho, kanye nokunye okuningi.

Ubuhlalu buvame ukusetshenziswa kakhulu ukukhombisa amagugu esintu. Emandulo ubuhlalu kwakuwuphawu olwalukhombisa uthando phakathi kwentombi nensizwa. Intombi yayithi uma ivuma insizwa ikhiphe ucu olwakhiwe ngobuhlalu. Imvunulo yesintu ibukeka ngabo ubuhlalu . Uma ntombi noma insizwa ifahlaze ngobuhlalu phezu kwemvunulo, kwakuye kuthatheke noma ubani uma eyibuka. Kuqala kwakuqhudelwana ngabo ubuhlalu, kwakuyigugu elikhulu lesiko lesintu.

Kwakuthi uma kuyizinsuku zawoKhisimusi, izintombi nezinsizwa zivunule kuhlanganwe nezinye izigodi kuqhudelwane ngabo ubuhlalu kanye nendlamu. Iqembu elidle umhlanganiso lithole umkomelo othile. Imvunulo ihambisana nesiko lesintu kodwa abantu sebeyahloba ngabo ngisho nabamhlophe. Sibonile nezinkonzo ezithile zivunula ngabo ubuhlalu njengamaNazaretha ‘uShembe’.
Umsebenzi wezandla unconywa kakhulu abantu abaphuma emazweni aphesheya uma bevakashele kulelil akithi, yizo izivakashi eziye zithenge ubuhlalu ukuyokhombisa abanye phesheya imisebenzi eyenziwa eNingizimu Afrika. Lomsebenzi wobuhlalu wakha namathuba omsebenzi.

Ubuhlalu obumhlophe, kwakuwuphawu olwlukhombisa intombi nto. Amaciko akha ubuhlalu, akwazi ngisho ukubhala indaba ngabo ubuhlalu. njengeziqaba ezithi “Phansi umona” ezinye zithi “Ngiyakuthanda”. Sike sibone nomama bevunulile beshaye izinkehli namabhayi okwakhiwe ngabo ubuhlalu. Sike sibone nezikole zigubha usuku lwamasiko esintu. kuqhudelwana ngemvunulo, indlamu, isicathamiya kugujwa umkhosi wamasiko esintu. Sike sibone izintombi nasemkhosini woMhlanga, ziqhudelana ngabo ubuhlalu. Kudala intombi eyayivunula ihlule ezinye yayithola nomendo imbala, kanjalo nensizwa eyayihloba iconse, izintombi zaziyiphukela. Ubuhlalu busetshenziswa kakhlulu izangoma zona zivame ukusebenzisa izinhlobo ezintathu zobuhlalu obumhlophe, obumnyama kanye nobubomvu.

By: Thembi Mkhize

1 thought on “Imisebenzi eyehlukene yobuhlalu”

Leave a Comment