IJaji Khayelihle Kenneth ‘KK’ Mthiyane

Ijaji Khayelihle Kenneth Mthiyane wazalelwa eNdwedwe, KwaZulu Natali ngomhlaka 13 Septhemba 1944. Waqhubeka wenza iziqu ze-B.Iuris (Unisa) ngo-1972, i-LL.B (Natal) ngo-1984 ne-LL.M (Natal) ngo-1994. Phambilini ubesebenza njengeJaji loMkhandlu Wesifundazwe SaseNatali. Ijaji uKK Mthiyane ubeshadile, enamadodakazi amane amadala. Uchithe isikhathi sakhe sokuphumula efunda, eya ejimini futhi edlala igalofu.

UMthiyane wasebenza eThekwini njengommeli iminyaka eyisishiyagalolunye neminyaka engu-13 njengommeli ngaphambi kokuqokelwa ebhentshini ngo-Okthoba ka-1997. Ukwenza kwakhe lokhu kwakuholela kakhulu intshisekelo yomphakathi namacala ezepolitiki, kanye namacala ajwayelekile okuhweba, omphakathi nawobugebengu.

Ukuholela okhethweni lokuqala lwentando yeningi eNingizimu Afrika ngo-1994 uMthiyane wabamba iqhaza elikhulu ekunikezeni usizo lwezomthetho nokunikeza imfundo yokuvota kubantu, kuze kube yileso sikhathi, uquqaba olungenabo abavoti nababencishwe amathuba. Njengommeli wahola amaKhomishini amabili okuphenya ngonyaka ka-1995 aphenya ngokucwasa ngokobuhlanga e-University of Zululand kanye ne-University of Durban Westville ngaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho uhlale kulokho okwabe sekwaziwa ngokuthi yiKhomishini kaMthiyane eyayiphenya inkohlakalo nokucwasa ngokwezibhedlela ezingekho ngaphansi kuka-22 esifundazweni saKwaZulu-Natali, ngenhloso yokusungula ukubusa okungenacala. IKhomishini yasizwa yithimba labameli. Lo mbiko kanye nezincomo zeKhomishini kuholele ekuqedeni izinxushunxushu ebezisongela ukuphazamisa ukuhlinzekwa kwezidingo zezempilo esifundazweni kwalandelwa nenqwaba yokuxoshwa nokushushiswa.

Kwethulwa uMthiyane esifundisweni saminyaka yonke se-Mxenge eNyuvesi yaKwaZulu-Natali, e-UKZN Alumnus kanye nejaji eselathatha umhlalaphansi leNkantolo Yomthethosisekelo waseNingizimu Afrika, uMhlonishwa uMnu Justice Zakeria (Zak) Yacoob, walandisa ngendlela uMthiyane asebenze ngayo neMxenge ngokunikela emlandweni wezomthetho waseNingizimu Afrika:

“Okungicacela kakhulu ngoKK (Mthiyane) ubuntu bakhe nokuzimisela kwakhe ukunikela ngempilo yakhe ngenxa yezwe lakhe. Usebenze noGriffiths iminyaka eminingi futhi bekulungele ukufela intando yeningi.” U Griffiths noVictoria bakubona kungumsebenzi wabo ukuqinisekisa ukuthi abantu bakithi banenkinga yokungena enkantolo. Babephilela ubulungiswa nenkululeko futhi banikela yonke impilo yabo ekufezeni impilo engcono yabantu ababasebenzelayo. Kubo ubulungiswa kanye inkululeko ibingenakuhlukaniswa. Leyo bekuyigalelo elenziwe ngabakwaMxenge ekunikeni abantu amandla. Siyicebile ngakho futhi sithokozela ngenkazimulo yefa abasishiyela lona.”

Kulesi sifundo uMthiyane ukhuthaze abathweswe iziqu zomthetho ukuthi basebenzise ulwazi abaluthole ezifundweni zabo zomthetho njengethuluzi lokulwela ubulungiswa kanye nokuletha ushintsho emphakathini emiphakathini yabo.

Akekho noyedwa ozophumula, Ijaji uKhayelihle Kenneth Mthiyane usanda kuthatha isikhundla sokuba nguSihlalo weKhomishini Ephenya ngokuholelwa kothisha nezinye izisebenzi zikahulumeni. IJaji uMthiyane uthathe umhlalaphansi esikhundleni sakhe njenge Sekela Mongameli weNkantolo eNkulu yokuDluliswa kwamacala, esingesinye sezikhundla eziphezulu eziphezulu kwezobulungiswa. Ngaphezu kokubheka udaba lomholo iKhomishini nayo inikwe igunya lokuphenya izindaba ezimayelana nokuqashwa, ukuqashwa kanye nezinqubomgomo zokugqugquzela abasebenzi bakahulumeni.

Lesi sikhundla ngesinye esiluphaphe kuJaji Mthiyane, umsebenzi wakhe ombone elwela amalungelo abantu baseNingizimu Afrika ababengenamandla kule minyaka engamashumi amane edlule. UMthiyane udlule ngoFebhuwari 2021 ngokugula okuhlobene neCovid-19.

Leave a Reply