Ihubo lakwaLanga

Thina sizwe sakwaLanga njengayo yonke imizi yamaZulu noma yesiZulu sinamahubo asekhaya. Amahubo lawa ahutshwa uma kukhona umgido wesintu okhona noma imicimbi yasekhaya ekhona. Noma nginganalo ulwazi kahle ukuthi amahubo emizi aqanjwa kanjani noma kwenzeke ziphi izigameko, kodwa nginalo ulwazi olugcwele lokuthi yonke imizi yesizwe sikaPhunga noMageba sinawo amahubo asekhaya abacikoza ngawo uma kukhona udwendwe noma kuhlangene umndeni ubungaza okuthile ndawonye.

Izizwe zabamnyama eNingizimu Afrika zaziwa ngokuzigqaja ngamasiko azo kanye nokwazisa imikhosi yazo lapho zihuba khona amahubo zizibonisa ngobuzona. Nathi ke maZulu ngokufana sizigqaja kakhulu ngomculo wakithi, ingakho ngisho emakhaya kukhona amahubo esibongo esithile noma ekhona nalawa ahutshwa uma kuhlangane isizwe sonkana samaZulu. Kuleli khasi sifake i-video yehubo lakwa Langa eyathathwa kugcagcelwa uS’celo Langa Empangeni, enkosini yakwa Mthethwa esigodini saseNtukhuko.

Brief Overview
This article is about the Langa family rendition of songs, which are performed during traditional ceremonies and events. Every Zulu family has its family rendition that is separate and different from the one sang collectively by Zulu people during royal ceremonies and or events.

Leave a Comment