Ibulewe intokazi ebineminyaka engu-14

Intokazi eneminyaka elishumi nane ibulewe edolobheni namuhla.

Umhlaba uyaqhubeka kodwa.

Kwazi bani, mhlampe ubengaba intatheli asichicilele izindaba ezithuthukisa izwe.

Noma abe ngudokotela, alaphe iziguli.

Noma abe ngumculi, anandise ngephimbo leNgelosi.

Noma abe ngumengameli wakusasa, anakekele isizwe sakithi.

 

Kodwa yamiswa impilo yakhe,

Ubeneminyaka elishumi nane nje kuphela.

Kodwa wona umhlaba uyaqhubeka.

 

Uhlwithwe impilo ngoba kuthiwa itshitshi lilapha ingculazi.

Isono sakhe ukuthi ubonile ukuthi ngobani ebebemunyukubeza.

Ngenkathi beshintshisana ngaye, maqede bamugandaya ngamatshe, nanka amazwi abebewasho:

“Qeda ngaye, uzosikhipha lo.

“Qeda ngaye, wena man, uzosikhipha lo.”

 

Ubeneminyaka elishumi nane kuphela.

Kodwa umhlaba uyaqhubeka.

 

Akufanele angabe sekunyantuke amagazi, kwagxabha ulaka emiphakathini?

Maqede isikhali sahlala endodeni?

Yini umhlaba uqhubeka sengathi imizimba ayishi?

 

Kubuhlungu kona, kodwa umhlaba uyaqhubeka.

Angithi, ongumunye kwabaningi?

Abomthetho kabanasikhathi.

Bamatasa. Aligijimi leli icala.

 

Cha. Kwanele manje!

Awume umhlaba!

Kuyasha, kuyasha!

Ubeneminyaka alishumi nane kuphela.

Le ndaba ayipheli kamnandi.

Izo phela kanjani kahle imizimba igandaywa?

Izo phela kanjani wena unethezekile?

 

Ubenemininyaka elishumi nane nje kuphela.

 

______________________________________________________________________________

This is a poem against rape culture. It calls into action society as a whole. South Africa is at a crisis point with regard to how women in general are treated. This has to stop! Now! The poem motivates.

Leave a Reply