I-Operation Dudula

Ukunyuka kwabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika sekugcine kwenza abantu bafuna izizathu ezahlukene zokuthi ingani abantu abaningi bengawutholi umsebenzi. Eqinisweni nje inkemane uma fike kumuntu ngeke umgxeke uma kukhona imizamo ayizamayo ukuze ikati lingalali eziko. Akusiwona umdlalo ukulala ukhalelwa isisu kanti ke naso asikweletwa. Kunomoya ovunguzayo osuqalile eGoli lapho kuhanjwa amadolobha kanye nezindawo zamabhizinisi eliqhutshwa abaseNingizimu Afrika. Abahlali baseGoli baqhuba umshikashika obizwa ngokuthi yi -Operation Dudula lapho kuphoqwa khona izinkampani ukuthi ziqashe abantu baseNingizimu emsebenzini emncane le okuqashwe kakhulu kuyona abokufika abafike ngokungekho emthethweni. Noma lokhu kuqale eGoli kodwa ngokuheleza komoya kuyezwakala ukuthi naseThekwini kuyeza kuyanyelela. Indaba yokungaboni ngasolinye phakathi kwabakuleli nabase mazweni angaphandle isiphethu esihlale sihlale sibuye sibheduke. Naseminyakeni edlule kuke kwakhona udlame olukhulu khona lana enkabeni yedolobha eThekwini kushawa abakufika.

Indaba enjengalena inzima kubo bonke abantu, ngoba phela nabo abokufika bazozama impilo engcono futhi nabo bazamela imndeni yabo. Nalabo abakhala ngokuthi abaqashwa bakhala kufanele ngoba ibona abazi usizi lwabo. Kodwa ke kulokhu sinethemba lokuthi alikho igazi elizochitheka futhi abekho abazolahlekelwa isinkwa . Udaba nokwentuleka kwamathuba omsebenzi impi okumele iliwe izona zonke izinhlaka zomphakathi ngokubambisana ngaphandle koku bandlululana nokucwasana ngokobuzwe. Ezinye izinto ukuze zilunge zidinga ukuthi umphakathi nesizwe sihlangane ngale koku khombana ngeminwe. Udaba lwenkemane ludinga khona ukuthi sihlanganise amakhanda kanti nabo abokufika akumele becwaswe.

Brief overview

Poverty is one of the greatest challenges facing many unemployed people in South Africa. To address this is a new campaign headed by #PutSouthAfricaFirst. This article discusses the previous marches that they have held against businesses that do not employ South Africans. It also reveals that there are plans to bring this march to Durban. The article argues that unemployment and poverty are problems that face South Africans and foreigners alike. We should put our heads together and work as a collective to overcome these issues.

Leave a Comment