I-Afrika Day III

Umlando wethu uma singawubungazi ngendlela yethu siphinde silobe ngawo, bakhona abazokwenza lokho umehluko nje ukuthi uzobe usunongiwe ungasesilo iqiniso. Ingakho kubalulekile ukuthi kuhlezi kukhulunywa futhi kwenziwa imigubho ukukhumbula izinsuku ezifana nayo i-Afrika Day ukukhombisa la esisuka khona ukuthi inde kangakanani indlela esihanjiwe nokuthi kusekude kangakanani la esiya khona ngoba phela lisephansi igeja.

Sikuvezile kulawa amanye amakhasi angaphambilini (I-Afrika Day kanye ne-I-Afrika Day II) ukuthi lolusuku lubungazwa ngaziphi izizathu futhi nokuthi lubaluleke ngani kuthina bantu abampisholo bezwekazi iAfrika. Kulelikhasi nakhona simbula ibheshu nesinene kusala izinqa obala sisanaba ngalo lolusuku. I-Afrika Day bese sike sasho ukuthi ayigcini nje ngokubungazwa e-Afrika kuphela, kepha ngisho naphesheya kwezilwandle iyabungazwa ngoba phela baningi abantu base Afrika abasabalele kuwo wonke amazwe omhlaba. I-Afrika Day ayigcini ngokubungazwa ngosuku lomhlaka 25 kodwa kwezinye izikhathi imbungazo iba ngaphezulu kwamasonto noma ngaphezu kwezinsuku ezimbalwa kubungazwa.

Kanti ke unyaka nonyaka kuba nesihloko esithile esisetshenziswa ukubungaza usuku i-Afrika Day, ngonyaka ka-2015 kwabe kuyisihloko esithi  unyaka wokunika abesimame amandla kanye nokuba thuthukisa “Year of Women’s Empowerment and Development towards Africa’s Agenda 2063“. Kuthe kungumcimbi owawu banjelwe edolobhenikazi laseMelika ngonyaka ka-2015 eNew York City, Isekela Likamabhalane Lamazwe Ahlangene “Deputy Secretary-General of the United Nations” uJan Eliasson wethula inkulumo kaNobhala Omkhulu “Secretary General” uBan Ki-moon wathi, “Ake … siqinise imizamo yethu yokuhlinzeka abesifazane base Afrika ngokuthola imfundo engcono, umsebenzi kanye nokunakekelwa kwezempilo futhi, ngokwenza njalo, sisheshisa inguquko e-Afrika”.

Leave a Comment