I-Afrika Day II

Sesikuyo le yomlando wokubungazwa kosuku olubizwa ngokuthi i-Afrika Day. Lengqungquthela yahlongoza ukuthi kube khona usuku lwenkululeko yase Afrika olubizwa ngokuthi i-African Freedom Day, lolu okuwusuku oluzobungazwa unyaka nonyaka likhombisa amava ayaphambili alethwa inhlangano yenkululeko ebizwa ngokuthi i-Liberation Movement, kanye nakho ukukhombisa ukuzibophezela kwabantu base Afrika ekuzikhululeni emaketangweni okuhlukunyezwa kanye nokucindezelwa. Lengqungquthela yaba umhlahlandlela wokuthi kuhlangane izikhulu zase zwenikazi i-Afrika kanye neziphathi zikahulumeni ngesikhathi se-Casablanca Group kanye ne-Monrovia Group era, kwaze kwaba kusungulwa inhlangano i-Organisation of African Unity (OAU) ngonyaka ka -1963. Kuthe emva kweminyaka eyisihlanu ngomhlaka 25 Meyi 1963, izithunywa zamazwe angamashumi amathathu asezwenikazi lase Afrika ahlangana e-Addis Ababa ezweni lase Ethopia besingethwe umphathi uHaile Selassie.

Ngaleso sikhathi inani eligamanxile lamazwe ase Afrika ayeseyitholile inkululeko, ikakhulukazi lawa ayegqilazwe amazwe aseNtshonalanga. Kulo mhlangano kwabe sekusungulwa i-Organization of African Unity. Inhlosongqangi yokuqala kwabe kungukugqugquzela kokukhululwa kwezwe lase Angola, Mozambique, Ningizimu Afrika kanye neZimbabwe eyayisabizwa ngeSouthern Rhodesia. Lenhlangano yabe isifungela ukuthi izokweseka umsebenzi wamasosha alwela inkululeko iphinde isuse namasosha akulamazwe agqilaze amanye. Kwabe ke sekulotshwa isivumelwano esibophezela ekutheni kulungiswe amazinga ezempilo kulamazwe ayingxenye yalenhlangano. Nokuyila khona uSelassie waphimisa khona isiqubulo esithi engathi lenhlangano ingaba khona iminyaka eyisigidi “May this convention of union last 1,000 years.” Lesivumelwano sasayinwa yiwo wonke amazwe ayekule ngqungquthela ngaphandle kwezwe lase Morocco, kulowo mhlangano kwabe sekushintshwa negama elithi Africa Freedom Day laba i-Afrika Liberation day. Ngonyaka ka-2002 i-OAU yashintshwa nge-Afrikan Union kodwa ke ukubungazwa kwalolusuku akuphindanga kwashintsha ingakho nje namanje njalo ngonyaka ngomhlaka 25 Mayi lubungazwa ukuhlonipha ukwakhiwa kwenhlangano i-OAU.

Leave a Comment