Imithente

Noma ngabe ubani okhuluma ngeqhaza nendima edlalwe abesimame emculweni wesintu ikakhulukazi kaMaskandi ngeke angalibaluli igama leqembu iMithente ehlaba isamila. Phela ngelinye lamaqembu amadala kulendima yomculo kanti futhi ngamanye amaqembu angamavulandlela kubantu besimame abafisa ukuba yingxenye yalomculo. Igama elithi uMthente lisho utshani obumila ehlane obuhlaba busebuncane obungakwazi ukudliwa amazinyane nezimbuzi ngenxa yokuhlaba kwayo. Kanti ke lokhu … Read more

UZakwe emculweni weHip-Hop

Kuye kuthiwe umculo ulimu oluhlanganisa zonke izizwe. UNtokozo Zakwe odume ngelika “Zakwe” omunye wabaculi be-Hip-Hop osenza sizigqaje ngethalente lakhe kwezomculo. Kulesi sinqeshana sibheka kafushane umlando kaZakwe neqhaza alidlalayo kwezomculo wakuleli. Ezomculo UZakwe ungomunye wabaculi bakuleli odume ngokusebenzisa kakhulu ulimi lwesiZulu. Waqala eshaya umshosha phansi (underground artist) kwezomculo okuyilapho akhipha khona amamixtape aze aholela ezingomeni ezamvulela … Read more

Kwakhe Mgqumeni Khumalo

Uma kukhulunywa ngomculo wesintu ikakhulukazi umculo kaMaskandi kusuke kukhulunywa ngoKhulekani Kwakhe Khumalo sesisho iBhova likaMaskandi. Akekho umuntu owazi ngomculo kaMaskandi ongalazi igama likaMgqumeni Khumalo. Noma ngabe inini uma kukhulunywa ngengqwele yalomculo igama lakhe lihamba phambili futhi nakhona kufanele ngoba ubugagu bekuyinto yakhe, iphimbo lokucula ephiwe lona, ngisho nokubhala izingoma imbala ubezihambela yedwa nje. Namanje singakusho … Read more

Thokozani Langa

UThokozani Langa odume kakhulu ngelikaSomnandi endimeni yomculo wesintu, uMaskandi/uMbhaqanga uzalwe ngomhlaka 09 Februwari 1972. USomnandi uzalelwe eMahlabathi bude buduze neDolobha uLundi, Kwa-Zulu Natal, eNingizimu Afrika. UThokozani Langa ukhiphe icwecwe lakhe lesithathu ngaphansi kwenkampani yakwa Bula ngonyaka ka-2004, kanti ke isihloko sale-album sasithi i-Protection Order. Maningi ke ama-album amenze wathandwa abalandeli bakaMaskandi futhi amenza wavelela nasemsakazweni … Read more

UBabes Wodumo

“UBabes uBabes uBabes uBabes Wodumo” le ngenye yezindlela ayezazisa ngayo uBabes uma esezocula. UBabes Wodumo ogama lakhe uBongekile Simelane intokazi yaseLamontville, eyazalwa mhlaka 26 Mashi 1994. Ngaphambi kukuba abe “owodumo” uBabes ukhuliswe ubaba wakhe owumfundisi Rev Welcome Simelane benodadewabo uNonduh Simelane. Njengengane yomfundisi abazali babengayithakaseli uyokuba umculi wezobumnandi babefisa afunde abe uSonhlalakahle bebona uthando lokusiza … Read more

Izindlovukazi zikaMageba

Amaciko anendima enkulu ayidlalayo ezweni ekwakheni, abonise, anxenxe aphinde enze nezikhalo uma kukhona la angaboni kahle khona. Ingakho ke kungamangazi uma kukhona amaciko asukumela phezulu uma kukhona izinto zokwakha isizwe okumele zenziwe, nanoma futhi kukhona la okumele banxenxe khona umphakathi ngokuthile. Izindlovukazi zikaMageba iqembu lamaciko amathathu esimame kaMaskandi okungu Vumile Mngoma, Buselaphi Gxowa, Boneni Magubane … Read more