Udlame kuMaskandi

Umculo wesintu muhle kakhulu, unomlayezo, uvusa usinga kanti futhi nabantu bawuthakasela kakhulu. Awugcini nje lapho usuvuse imizi emningi ngoba phela uwumsebenzi kanti ke futhi unemali eningi lokhu okwenza naba sebenza ngaphansi kwawo benothe. Akukho soka elingenasici nakuwo ke umculo kamaskandi lukhona unyawo lwedada phakathi. Sekubikwe kaningi ukudlula kwabalandeli kulomculo ngenxa yezimpi zakhona kumaskandi. Noma kungasiyona … Read more

USaliwa Ndunakazi

Zisina zidedelane esigcawini senkundla kamaskandi, unyaka nonyaka noma sithi njalo uma kukhona amaciko esintu akhiphe amacwecwe awo, kuba khona eliba nedumela kakhulu. Kanti ke osekujwayelekile ukuthi noma ekhona amaciko adumile nomculo wawo ohlezi abantu bewuthakasele kakhulu, kuhlezi kuzoba khona iciko elidonsa amehlo abantu. Kulonyaka ke sikhuluma ngensizwa eza noshuni ohlukile kepha omnandi kakhulu. Sikhuluma ngensizwa … Read more

ITownship renewal: KwaMashu

Amalokishi amaningi aseThekwini ayalungiswa ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi iTownship renewal: developing KwaMashu. Kusuka ngonyaka ka-2016 uMasipala weTheku uzibophezele ekulungiseni indawo yaKwaMashu ngokulungisa izindawo okubalwa kuzo iKwaMashu Station Traders Market, Inanda kanye neNtuzuma. Ukulungiswa kwalendawo yakwaMashu kufaka nokulungiswa komgwaqo obizwa ngokuthi uMalandela Road, wona oqalwe kabushwa ukulungiswa baphinde bakha nendawo yokuhamba kwamabhasi iGo Durban la azothatha … Read more

IYouTube nesintu

Ukuhamba kwesikhathi kusho khona ukushintsha kwezinto, ubuchwepheshe be-Technology benza izinto zibelula. Ukuba khona kwezinhlaka zomculo kanye nokubukiswa kwezinto zesimanje sezivule inkundla yokuthi kubelula ukubona izinhlobo ezihlukene zamasiko ngokwehlukana kwezizwe. IKwaZulu Natali isifundazwe esikhulu kanti ke noma amasiko amaningi esiwenzayo efana kepha ukwenza kuyahlukana . Isibonelo nje indlela okuvunulwa ngayo kwehluka ngezigodi. Uma uya koMzimkhulu nakoBergville … Read more

Njoko noMdumazi

Aziswelakali izidumo kumculo kaMaskandi, kukancane ungazizwa izidumo kulomculo. Noma kungamazi ukuthi izinsizwa zihlale zihlale zincwekisane kulomculo kepha le kaMdumazi noNjoko kubukeka sengathi isekude ukuphela . Bucishe bachitheka bugayiwe lezinsizwa zifuna ukubambana ngezihluthu. Impi yalamabhungu indala kakhulu ngoba zigadlana ngisho kuzo izingoma zazo, futhi kubukeka sengathi akekho impela ofuna ukugoba uphondo phakathi kwabo bobabili. Lezinsizwa bezimenywe … Read more

Sandile Mbongwa

Lomhlaba kawunoni ngempela, uwathathe onke amaqhawe omculo wesintu, uma singabala nje amaciko aselele kobandayo singabala size sikhohlwe ukuthi sebebangaki abalele kwabhekabezayo. USandile Mbongwa ngamanye amaciko abedlala ushuni wawo wodwa engawubangi namuntu futhi nendlela abebhala ngayo izingoma ibihluke kakhulu kwamanye amaciko. Noma ebekwazi ukudlala isigingci kepha bekungasiyona kuphela into akwazi ukuyidlala ngoba neViolin ubekwazi njengoba ayeqale … Read more