UBabes Wodumo

“UBabes uBabes uBabes uBabes Wodumo” le ngenye yezindlela ayezazisa ngayo uBabes uma esezocula. UBabes Wodumo ogama lakhe uBongekile Simelane intokazi yaseLamontville, eyazalwa mhlaka 26 Mashi 1994. Ngaphambi kukuba abe “owodumo” uBabes ukhuliswe ubaba wakhe owumfundisi Rev Welcome Simelane benodadewabo uNonduh Simelane. Njengengane yomfundisi abazali babengayithakaseli uyokuba umculi wezobumnandi babefisa afunde abe uSonhlalakahle bebona uthando lokusiza … Read more

Izindlovukazi zikaMageba

Amaciko anendima enkulu ayidlalayo ezweni ekwakheni, abonise, anxenxe aphinde enze nezikhalo uma kukhona la angaboni kahle khona. Ingakho ke kungamangazi uma kukhona amaciko asukumela phezulu uma kukhona izinto zokwakha isizwe okumele zenziwe, nanoma futhi kukhona la okumele banxenxe khona umphakathi ngokuthile. Izindlovukazi zikaMageba iqembu lamaciko amathathu esimame kaMaskandi okungu Vumile Mngoma, Buselaphi Gxowa, Boneni Magubane … Read more

Buselaphi: Umendo, Udayise Ngami

Into eyenza ukuthi umculo wesintu uthandwe kakhulu umlayezo owudlulisayo, indlela olotshwe ngayo bese kuba isigqi sawo uma nje sibala izinto ezimbalwa. Maningi amaciko aqopha izingoma okuthi ngisho sekudlule iminyaka ngeminyaka zaqoshwa kepha umlayezo okuzo ungapheleli emoyeni. Uma sikhuluma ngamaciko abesimame kanye kanye namaqembu awo ngabe senza iphutha uma sishiya ngaphandle iqembu lemithente kanye nomama uBuselaphi … Read more

Udlame kuMaskandi

Umculo wesintu muhle kakhulu, unomlayezo, uvusa usinga kanti futhi nabantu bawuthakasela kakhulu. Awugcini nje lapho usuvuse imizi emningi ngoba phela uwumsebenzi kanti ke futhi unemali eningi lokhu okwenza naba sebenza ngaphansi kwawo benothe. Akukho soka elingenasici nakuwo ke umculo kamaskandi lukhona unyawo lwedada phakathi. Sekubikwe kaningi ukudlula kwabalandeli kulomculo ngenxa yezimpi zakhona kumaskandi. Noma kungasiyona … Read more

USaliwa Ndunakazi

Zisina zidedelane esigcawini senkundla kamaskandi, unyaka nonyaka noma sithi njalo uma kukhona amaciko esintu akhiphe amacwecwe awo, kuba khona eliba nedumela kakhulu. Kanti ke osekujwayelekile ukuthi noma ekhona amaciko adumile nomculo wawo ohlezi abantu bewuthakasele kakhulu, kuhlezi kuzoba khona iciko elidonsa amehlo abantu. Kulonyaka ke sikhuluma ngensizwa eza noshuni ohlukile kepha omnandi kakhulu. Sikhuluma ngensizwa … Read more

ITownship renewal: KwaMashu

Amalokishi amaningi aseThekwini ayalungiswa ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi iTownship renewal: developing KwaMashu. Kusuka ngonyaka ka-2016 uMasipala weTheku uzibophezele ekulungiseni indawo yaKwaMashu ngokulungisa izindawo okubalwa kuzo iKwaMashu Station Traders Market, Inanda kanye neNtuzuma. Ukulungiswa kwalendawo yakwaMashu kufaka nokulungiswa komgwaqo obizwa ngokuthi uMalandela Road, wona oqalwe kabushwa ukulungiswa baphinde bakha nendawo yokuhamba kwamabhasi iGo Durban la azothatha … Read more