Izithakazelo ZakwaRadebe/Hadebe

EsiZulwini into iyanconywa, lokhu ngenye yezindlela abantu baKwaZulu abakhule beyazisa. Ukuncoma noma ukubonga kukhonjiswa ngezindlela eziningi njengokuthakazelela lowo. Ukudlodlobala kwesizwe samaZulu kuhlanganisa izimpi ezazibakhona lapho babehlasela khona ezinye izizwe bese zingena ngaphansi kwabo noma uma umfana ekwaluseni akwazi ukusindisa imfuyo esilwaneni ebesiyihlasela lokho obekukhomba ubuqhawe. Lesisenzo bekuyaye sidume endaweni yonke kuthi izimbongi zimhashe lowo osuke … Read more

Izithakazelo Nomlando WakwaNtombela

Izithakazelo Malandela! Mpangazitha! Dlukudla! Mahlobo! Mdlani! Dlukula dledle, wena wentshontsho Sidlukula samakhosi, hululu ngesisu, Sisu esivuka, emsendo njengengubo Wena wentonto, Manjanja kaNhlambela OMagaba ngakwabo, Omlalinga ngokulunga izintab’ iSiphezi neBabanango Amavimbel’ akwaMpukunyoni Nina bezulu likaDidi Lukhwazi!!! Nazi ezinye ezitholakala: Izithakazelo Nezibongo ZaKwaZulu, E.Thamsanqa Sithole Ntombela! Mahlobo! Mpangazitha! Nin’ enipheka ngembiz’ ende Isibong’ esibi Esingabizwa ngabalandakazi Sidindi … Read more

Izithakazelo ZakwaNzama

Chamane! Wosiyana! Nina bakwaNombhoco Enawela ngezibuk’ elibanzi Abafokazana basala becosh’ izindondo Nina bakhandi bemkhonto. Nzama kaZukula Mfazi kashaywa ngemvubu Ushaywa ngombhombolo wesidwaba Mashumi kaLukhele Gcugcwa kaNcameni Owabonwa uShaka Kanti naye bazombon’ oMhlangana Wen’ owaf’ uvundle kabil’ esangweni Phansi kwamasond’ ezinkomo Ncameni kaSizane Sizane kaNozaca UNozaca inkosi yamaWosiyane Nina baseNtendeni. By: Mbusiswa Zuma Source: Izithakazelo Nezibongo … Read more

Izithakazelo Nomlando WakwaMpanza

Izithakazelo ZakwaMpanza Thabekhulu! Wena owawela ngezimpambosi zemifula. Mavundla! Nina bendlondlo eyaluma uJob’ esiswini Siwela! Kwaze kwasa uNomagaga ezisont’ amathumbu Donda! Nina bakaCakath’ indoda ngomkhonto Sandanezwe! Magagamela! Abantu bakwaMpanza baphuma kwaMthethwa, bangamaLala Nguni njengoba sazi ukuthi abantu bakwaMthethwa bayiwona. Sithola ukuthi enye yamadodana kaKhayi yanquma ukushiya yalandela abanye abakubo okunga bakwaMasondo, abaya kwelaseBaqulusini eVryheid. Leyo ndodana … Read more

Izithakazelo ZakwaNxumalo

Mkhatshwa Zwide kaLanga! Soshangase kSothandose Ndwandwe waseGudunkomo Nina bakaMneme Nina bakaMashesh’ afike kuMashobana Nina bakwaNkokhel’ abantu Behlatshwa njengezinkomo UNozinyang’ engafiki Nina bakaNonhongoza Mnguni ongafiki ngomkhonto Nogwaza be ngahlonyulwa Sandla sivik’ umkhonto njengehawu Kukhal’ indoda namadojeyana Wena Ndwandwe ogwaze indoda wayishi ifile Langa! By: Mbusiswa Zuma

Izithakazelo Nomlando WakwaMdletshe

Izithakazelo zaboMdletshe! Wena kaMqomboli, Mnomo! Dukuza Msindazibaya Owasind’ esaseMangweni nesakoDonda Umlando wabo uthi Ngesikhathi sempi yaseNdondakusuka ebuphakathi kwabantwana beSilo sakwaNodwengu, uMsushwana wayengasohlangothini lomntwana uCetshwayo, emesekile. Ngisho sekubusa iSilo sasoNdini wayelokhu ethembekile, akazange asihlamuke. Kuthe ngemuva kokuthi iNkosi uZibhebhu esebhubhise izikhulu zikaZulu esigodlweni oNdini, basigwaza iSilo uJinininda saze sayofihlwa ngabakwaShezi, iSilo sedlulela eShowe. Kwathi iSilo sesibize … Read more