Izithakazelo ZakwaZondi

Nondaba! Luqa! Gagashi! Tetani! Lusibalukhulu! Nhlabishile kaGininda KaNjapha kaNomaphindela KaNokhovu kaNdokoshe KaSidukuduku! Gasa ngokugasel’ izizwe Jangeni kaBhambada kaManciza Bhambada maguduzela Owaguduzel’ izihosha nezihoshana Mabonwa’ abulawe njengenyamazane Mpunyumpunyu bemphethe Ngimfung’ uBhambad’ eseNkandla Dudul’ amaBhunu Shibase! By: Mbusiswa Zuma Source: Izithakazelo Nezibongo ZakwaZulu

Izithakazelo Nomlando WakwaZwide

Mkhatshwa Zwide kaLanga! Soshangase kSothandose Ndwandwe waseGudunkomo Nina bakaMneme Nina bakaMashesh’ afike kuMashobana Nina bakwaNkokhel’ abantu Behlatshwa njengezinkomo UNozinyang engafiki Nina bakaNonhongoza Mnguni ongafiki ngomkhonto Nogwaza be ngahlonyulwa Sandla sivik umkhonto njengehawu Kukhal’ indoda namadojeyana Wena Ndwandwe ogwaze indoda wayishi ifile Langa! Umlando wabantu bakwaZwide ONxumalo kanye noNdwandwe bangabantu bandawonye. Imvelaphi yabo idabuka kubantu bakwaDlamini … Read more

Indian Newspapers in KwaZulu-Natal – 150 years of Indian Journalism

Contents 1 The First Publications 2 The Indian Opinion 3 Indian Views 4 The 1930’s 5 The 1940’s 6 Golden City Post 7 Sources The First Publications Much of the history of Indian South Africans can be found in the archives of printed media. All dimensions of the life of the Indian community, established around … Read more

History of Duma Surname

The surname Duma comes from the place called KwaDumisa where Duma people used to fight with lions and win. The word Duma means ‘famous’. Now, you can find Duma people everywhere. Duma praises Duma, Mthombeni, Ulwandl’ olungawelwa,Oluwelw’ izinkonjane, Zon’ ezihamba phezulu,Abangongoloz’ abaphekwa netshe,Itshe lavuthwa kuqala, basala bona. IsiZulu Summary Isibongo sakwaDuma sitholaka endaweni yakwaDumisa lapho abantu bakhona … Read more

Kusadliwa Ngoludala Ngezikhathi ZikaKhisimusi

Ukukhulela emakhaya bese kuba nezohlobo ezindaweni ezisemadolobheni njengaseThekwini umuntu esakhula kwakuyinto eyidumela ngoba kwakwaziwa ukuthi uma sekuyizikhathi zamaholidi sizohamba siyovakashela izihlobo zethu. Kwabaningi lokhu kwakufana nento enkulu empela. Ngokwesintu kubalulekile ukuthi nivakashele izihlobo zenu, thina sasivakeshela komalume lapho kuzalwa khona umama kakhulu. Kuyayekuthiwe siyodla amasi ngoba phela kwakwaziwa ukuthi uma umuntu eya komalume kumele afike … Read more