Izithakazelo ZakwaNzama

Chamane! Wosiyana! Nina bakwaNombhoco Enawela ngezibuk’ elibanzi Abafokazana basala becosh’ izindondo Nina bakhandi bemkhonto. Nzama kaZukula Mfazi kashaywa ngemvubu Ushaywa ngombhombolo wesidwaba Mashumi kaLukhele Gcugcwa kaNcameni Owabonwa uShaka Kanti naye bazombon’ oMhlangana Wen’ owaf’ uvundle kabil’ esangweni Phansi kwamasond’ ezinkomo Ncameni kaSizane Sizane kaNozaca UNozaca inkosi yamaWosiyane Nina baseNtendeni. By: Mbusiswa Zuma Source: Izithakazelo Nezibongo … Read more

Izithakazelo Nomlando WakwaMpanza

Izithakazelo ZakwaMpanza Thabekhulu! Wena owawela ngezimpambosi zemifula. Mavundla! Nina bendlondlo eyaluma uJob’ esiswini Siwela! Kwaze kwasa uNomagaga ezisont’ amathumbu Donda! Nina bakaCakath’ indoda ngomkhonto Sandanezwe! Magagamela! Abantu bakwaMpanza baphuma kwaMthethwa, bangamaLala Nguni njengoba sazi ukuthi abantu bakwaMthethwa bayiwona. Sithola ukuthi enye yamadodana kaKhayi yanquma ukushiya yalandela abanye abakubo okunga bakwaMasondo, abaya kwelaseBaqulusini eVryheid. Leyo ndodana … Read more

Izithakazelo ZakwaNxumalo

Mkhatshwa Zwide kaLanga! Soshangase kSothandose Ndwandwe waseGudunkomo Nina bakaMneme Nina bakaMashesh’ afike kuMashobana Nina bakwaNkokhel’ abantu Behlatshwa njengezinkomo UNozinyang’ engafiki Nina bakaNonhongoza Mnguni ongafiki ngomkhonto Nogwaza be ngahlonyulwa Sandla sivik’ umkhonto njengehawu Kukhal’ indoda namadojeyana Wena Ndwandwe ogwaze indoda wayishi ifile Langa! By: Mbusiswa Zuma

Izithakazelo Nomlando WakwaMdletshe

Izithakazelo zaboMdletshe! Wena kaMqomboli, Mnomo! Dukuza Msindazibaya Owasind’ esaseMangweni nesakoDonda Umlando wabo uthi Ngesikhathi sempi yaseNdondakusuka ebuphakathi kwabantwana beSilo sakwaNodwengu, uMsushwana wayengasohlangothini lomntwana uCetshwayo, emesekile. Ngisho sekubusa iSilo sasoNdini wayelokhu ethembekile, akazange asihlamuke. Kuthe ngemuva kokuthi iNkosi uZibhebhu esebhubhise izikhulu zikaZulu esigodlweni oNdini, basigwaza iSilo uJinininda saze sayofihlwa ngabakwaShezi, iSilo sedlulela eShowe. Kwathi iSilo sesibize … Read more

Ingxoxo noMnumzane Ndwandwe ngokusetshenziswa kwemali yakudala

Sibe nengxoxo noMnu Ndwandwe oneminyaka engu-82 ubudala owazalelwa endaweni yaseMpangeni kodwa osehlala endaweni yaseMalangeni eMpumalanga Township. Ingxoxo yethu ibimayelana nokuqala kokusetshenziswa kwemali yakudala ngabantu abamnyama. Imali yakudala yayaziwa ngopondo, otiki, openi nosheleni njalonjalo. Okwathi ngeminyaka yawo 1960 yase ishintshwa uhulumeni wangalesosikhathi yaba ngamarandi. UBaba uNdwandwe ubalule ukuthi waqala ukubona imali esawumfana omncane elusa amathole. Uthi … Read more