Umlando Ngokuhlukana Kwesibongo SakwaMeyiwa NoMsomi

Lapha sibheka umlando ngesibongo sakwaMsomi ukuthi bahlukana kanjani phakathi kuze kubekhona abakwa Meyiwa. Sibe nengxoxo noBaba Cabangela Meyiwa ohlala endaweni yaseNanda, kaBester. Ubaba uMeyiwa usixoxela ngokuhlukana okwenzeka eMaSomini. Ngokwesintu umnumzane uyaba nesithembu. Esithenjini kubakhona undlunkulu kanye nondluncane. Uma kwenzeka kube khona umakoti ekhaya ekufanele aphume kuvamise ukuthi kube omncane. Kodwa kwakungavamile ukuthi kuhlukwane ngokuhlala. Umnumzane … Read more

Umlando Nezithakazelo ZakwaMngwengwe

Mngwengwe kaZitha kaNyamande Nyama kayishi, isha ngomphephezelo. Abehla ngomsungulu wasala wabola Umlando wabo: Abantu bakwaNgwengwe bavela enkabazwe lapho bephuma khona.Behla njalo ngasogini oluseMpumalanga baze bafika lapho kuseMozambique base besabalala abanye badlulela eSwazini baqhubeka abanye laba esesibathola kwaZulu. Inkosi yaso lesi sizwe yayikade inamadodana amabili angamawele. Kwenzekile ke elidala laqonywa yintombi. Lamawele abefana ngalendlela yokuthi bekunzima … Read more

Mariannhill 1882-1982 – Umlando Omfishane

Mariannhill 1882-1982 – Umlando Omfishane Lendawo kanye nomsebenzi weze-Vangeli osisabalele emagumbini omhlaba iyohlala ithintene negama li-kaAbbot Franz Pfanner owabe eyindela eliTalabhisi. Wazalwa ngo-September 20, 1825, ngumlimi waseLangen, eduze kwaseBregenz ewlaseAustria. Walizwa ibizelo lokuhamba ayosakaza iVangeli khona esafunda eSiminary aseBrixen. Abakhulu bakhe kabamkhutha-zanga kulokho ngenxa yempilo eyabe ibuthka. Ngo-1863 Ufata Pfanner wazinqumela ukungena esigodlweni sama Talabhizi … Read more

Umlando Nezithakazelo ZakwaMkhwanazi

Izithakazelo: Mkhwanazi Mashukumbela! Shamase! Veyane! Ndonga! Nkwaliyenkosi! Nina bakaNkanankana UNondela mzimba awunik; abafokazana Bunz’ elikhulu elagedl’ imihanga Layigedla eMabuzabuzane Nina bakaSkhalukhalweni lwabathakathi Abakude bobuya khona Nina bakaShiy’ osefile Nobunhloko! Umlando: Abantu bakwaKhwanazi babebizwa ngokuthi oMpukunyoni futhi lokho kwakuyiseMtubatuba. Bonke labantu abendlu eyodwa yakwaMkhwanazi esitholakala KwaDlangezwa ngasOngoye. Bafike kuleli likaMthaniya besuka eSwazini. Ngaphambi kokuba bafike eSazini, … Read more

Umlando Nezithakazelo ZakwaMakhanya

Izithakazelo Gumede! Wena kaMalandela kaLuzumane, Phakathwayo kaKhondlo kaMncinci! Osidlabehlezi kaPhakathwayo, Abathi bedl’ umuntu bemyenga ngendaba, Bethi dluya kubeyethwe umakoti ubeyethe kabukhuni, Wena owabuza untaba ngabomu wathi ntabani leya, Sisho wena waseMthandeni ezweni loju nezinyosi, Mnguni kaYeyeye, Wena kaNjakaba kaSophana. Nanku umlando wabo Umlando wakwaMakhanya unemvelaphi esuka oKhuzwayo kanti mude umlando wabo. Ngesikhathi abantu bakwaQwabe bephuma … Read more

An interview with Ronnie Govender

Excerpts from a personal interview with Ronnie Govender, playwright and writer, born in Cato Manor as recorded by Madoda Ncayiyana from Cato Manor on 18 March 2002. Contents History Trade Unions Racial Tension Culture Social Conditions Demolition and Relocation Family Recollections A New Community Spirit History Govender remembers: “I have many wonderful memories of Cato Manor despite … Read more